Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Aura Redesign

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Dette er prosjektsiden til den foreslåtte oppgraderingen av Aura kraftverk som ligger på Sunndalsøra i Sunndal kommune, i Møre og Romsdal. Her finner du informasjon om prosjektet, fremdrift og kontaktinformasjon.

Om prosjektet

Aura kraftverk og Osbu kraftverk i Sunndal kommune utnytter fallet mellom Osbumagasinet og fjorden, og ble opprinnelig bygd for å levere kraftforsyning til Hydro. Kraftverkene står for om lag 25% av Møre og Romsdals kraftproduksjon og er sentrale for å sikre et stabilt kraftnett i regionen.

Kraftverkene ble satt i drift i perioden 1953-1958, og står nå foran moderniseringsbehov for å sikre fremtidig, varig drift. Når Statkraft vurderer moderniseringer, ønsker vi å få mer energi og effekt ut av de vannkraftanleggene vi allerede har, slik at de på best mulig måte kan imøtekomme det økende kraftbehovet i Norge. Vi kaller dette redesign.    I prosjektet ser vi derfor på muligheten til å bygge nye kraftverk, som kan bidra til en mer effektiv utnyttelse av vannressursen. Det skal ikke tas inn noe nytt vann, eller øke reguleringen som den er i dag. Nye kraftverk kan bidra til å dekke det økende behovet for effekt i samfunnet, uten nye naturinngrep av vesentlig betydning. Parallelt med redesignprosjektet, gjøres det reinvesteringsvurderinger for eksisterende stasjoner. Før Statkraft konkluderer med om man ønsker å gå videre med en plan for ombygging av kraftverkene, eller investere i eksisterende anlegg, skal alternativene utredes nøye.


Hva skal gjøres?

Statkraft har besluttet å utrede en utbyggingsplan som innebærer å utnytte hele fallet fra Osbumagasinet til fjorden i et nytt stort kraftverk. Planen som skal utredes, består i hovedtrekk av følgende:

 • Aura kraftverk og Osbu kraftverk slås sammen til et nytt stort kraftverk i fjell med 2-3 store aggregater på til sammen 540 - 810 MW.
 • Det bygges nytt inntak i Osbumagasinet og nytt utløp til Sunndalsfjorden, men det gamle utløpet til fjorden skal bestå.
 • Det drives nye vannveier i tunnel mellom Osbumagasinet og Sunndalsfjorden, til sammen tunneler på ca. 21 km.
 • Det drives nye adkomsttunneler fra Litledalen og nedenfor Reinsvassdammen, og adkomster (tverrslag) ved Eikelitippen, Toppheistippen, Hårstadtippen og Sjølseng.
 • Det bygges en mindre pumpestasjon i fjellet ved Reinsvasselva som skal pumpe restvannføring til Holbumagasinet, og opp til Osbumagasinet.
 • Nye tunneler med bedre vannkapasitet, medfører muligheten til økning i effekt.
 • Deponi for steinmasser legges til Osbu steinbrudd, i Holbuvatnet, i Sandlia og på eksisterende tipper på Eikeli, Toppheis og Hårstad.
 • Utredningene omfatter også en alternativ adkomstvei, adkomsttunnel og massetipp i Gaudalen i Øksendalen. Dette vil eventuelt kunne sikre adkomst til Hårstadtippen for å kunne drive sjakt fra fjellet ned til det nye kraftverket, dersom dette viser deg å bli nødvendig.

En eventuell oppgradering vil kunne gjøres innenfor rammene av dagens manøvreringsreglement.

 

Myndighetsbehandling

De planene Statkraft vurderer, omfattes av vassdragsreguleringsloven. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som behandler søknader etter vassdragsreguleringsloven og forbereder saken for behandling i Energidepartementet (ED). En tillatelse etter vassdragsreguleringsloven, gis som kongelig resolusjon (kgl.res).

Saker etter vassdragsreguleringsloven starter normalt med at NVE behandler og godkjenner melding med konsekvensutredningsprogram (KU-program).

Aura Redesign er et opprustings og utvidelsestiltak. Det betyr at tiltaket er unntatt krav om innsending og behandling av melding med KU-program. For slike tiltak må Statkraft i samråd med rådgivende miljøkonsulent, vurdere temaer som må konsekvensutredes.

Nøkkeltall

 • 500 MW
  Netto (ny) effekt
 • 3-4 år
  Byggetid
 • 2032
  Tidligst mulig ferdigstillelse

Prosjektets fremdriftsplan

 • Steg 1: Bygge kunnskapsgrunnlag og gjennomføre kartlegginger

  I 2024 skal det gjennomføres konsekvensutredning for å vurdere hvilken påvirkning et nytt kraftverk vil ha på vassdraget. 

 • Steg 2: Myndighetsprosesser

  Fasen med nødvendige tillatelser fra myndighetene, kan ta ett til tre år, avhengig av hvilke planer Statkraft, på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget, ønsker å gå videre med.

 • Steg 3: Utbygging

  Statkraft estimerer foreløpig en mulig byggetid på tre til fire år

 • Steg 4: Oppstart og drift

  Tidligst mulig igangsetting er foreløpig estimert til 2032.

Prosjektoppdateringer

15 mai, 2024
Statkraft inviterer til åpent møte 15. mai, 18:00-19:00

Her ønsker vi å fortelle mer om prosjektet, og gi muligheten for fremmøtte til å gi innspill til prosessen fremover.

Møtet finner sted på:

Sunndal kulturhus
Auragata 2
6600 Sunndalsøra

Velkommen!

Innspill til temaer i konsekvensutrednings-programmet

Prosjektet er i en tidlig fase og det gjenstår omfattende undersøkelser og vurderinger før Statkraft kan konkludere med hvilke tiltak og ombygginger som kan omsøkes. Et godt kunnskapsgrunnlag i planleggingsarbeidet er viktig både for å etablere en forståelse av nåsituasjonen og som et underlag for valg vi skal ta i prosjektet fremover.

I løpet av 2024 skal det samles inn oppdatert informasjon som vil danne kunnskapsgrunnlaget for å vurdere hvilken påvirkning et nytt kraftverk vil ha på vassdraget. Dialog med, og innspill fra berørte parter lokalt, vil være viktig for Statkraft fram mot en endelig beslutning.

Statkraft har engasjert SWECO som rådgivende miljøkonsulent, og SWECO skal utarbeide forslag til KU-program. KU-programmet skal gi oversikt over alle temaer som bør utredes for negative og positive virkninger for miljø og samfunn.

Statkraft inviterer til å gi innspill til temaer som bør utredes, og eventuelle lokale hensyn som må ivaretas under utredningene. Statkraft vil vurdere alle innspill i samråd med SWECO.

Eventuelle spørsmål og innspill til KU-programmet sendes til are.paulsen@statkraft.com

Frist for innspill: 10. juni 2024

Kontakt oss for mer informasjon:

Are Paulsen
Prosjektleder
Telefon
95493415
Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt