Utbytte

Utbyttet fra Statkraft SF fastsettes av eier.

Eiers utbytteforventning er at Statkraft deler ut et utbytte på 85 prosent av realisert overskudd fra norsk vannkraftvirksomhet og 25 prosent av realisert overskudd fra øvrig virksomhet. Realisert overskudd er resultat før skatt fratrukket betalbar skattekostnad og justert for urealiserte effekter samt minoritetsinteresser. I realisert overskudd inngår mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper. Med norsk vannkraftvirksomhet menes de samme aktivitetene som inngår i Statkrafts norske vannregnskap slik det fremgår av note 4 i årsrapporten for 2016.