Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Utbytte

Utbyttet fra Statkraft SF fastsettes av eier.

Eiers utbytteforventning er at Statkraft deler ut et utbytte på 85 prosent av realisert overskudd fra norsk vannkraftvirksomhet og 25 prosent av realisert overskudd fra øvrig virksomhet. Realisert overskudd er resultat før skatt fratrukket betalbar skattekostnad og justert for urealiserte effekter samt minoritetsinteresser. I realisert overskudd inngår mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper. Med norsk vannkraftvirksomhet menes de samme aktivitetene som inngår i Statkrafts norske vannregnskap slik det fremgår av note 4 i årsrapporten for 2016.