Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Moifjellet vindkraftverk

Norge / Vindkraft / Prosjekt

Dette er prosjektsiden for Moifjellet vindkraftverk, et planlagt prosjekt av 40 vindturbiner over et areal på 15,4 km2 på Moifjellet, som årlig vil gi en produksjon på 850 GWh. Her vil du finne informasjon om prosjektet, fremdriften og kontaktinformasjon.Om prosjektet

Norge trenger tilgang på mer fornybar kraft. Samfunnet skal elektrifiseres for å redusere forbruket av fossile energikilder og nå klimamålene. Mer kraft skal bidra til at eksisterende industri blir mer bærekraftig og muliggjøre ny grønn næring og verdiskaping. Vindkraft på land har i dag den laveste kostnaden for ny kraft og er den kraftkilden som på kort og mellomlang sikt gjør det mulig å øke produksjonen.

Det er bygget flere vindkraftanlegg i samme område, Søndre Bjerkreim, Måkaknuten og Stigafjellet. Moifjellet er lokalisert mellom de eksisterende vindkraftanleggene. Vindressursene i dette området er svært gode.

Hvis prosjektet blir realisert vil kommunen få eiendomsskatt og produksjonsavgift i tillegg til andel av naturressursskatten. Vindkraftprosjektet vil også i seg selv skape arbeidsplasser i Bjerkreim – både direkte og indirekte i utviklingsfasen, og 10-15 direkte heltidsjobber i driftsfasen. Prosjektet vil også gi mer kraft som er med å styrke konkurransekraften til eksisterende industri og legge til rette for ny industriutvikling og lokal verdiskaping.

 

Natur- og miljøpåvirkning

All kraftutbygging krever arealer og gir naturinngrep. Statkraft vurderer derfor natur- og miljøhensyn nøye og ser på mulige avbøtende tiltak før vi beslutter å gå videre med prosjekter. Vi har et sterkt fokus på bærekraft. Utbyggingen skal gjennomføres på en mest mulig skånsom måte for natur og omgivelser.

 

Nøkkeltall: 

 • Vindkraftverket meldes med et planområde på 15,4 km2
 • Området anslås å kunne romme inntil 40 vindturbiner i størrelsesorden 6-7 MW med en totalhøyde rundt 180-200 meter
 • Total installert effekt vil være ca. 260 MW
 • Årlig produksjon vil være ca. 850 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 53 000 husstander
 • Statkraft har inngått avtaler med alle grunneiere innenfor planområdet, og er i dialog med LNett/Statnett om nettilknytningen. Atkomstvei planlegges fra Time kommune, men andre alternativer skal også vurderes.  

 

Om Statkraft

Statkraft er 100 prosent eid av den norske stat og har bygget og driftet kraft i Norge i mer enn 125 år. Vi er en langsiktig og forutsigbar eier med fokus på lokal verdiskaping. Statkraft er den største aktøren på vindkraft i Norge med mer enn 20 års erfaring.

Prosjektets tidslinje

 • 1. Juni 2023 - Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

  Dette var første steg i konsesjonsprosessen og ble sendt inn før nytt regelverk trådte i kraft.

 • September 2023 - Politisk behandling oppstart planprosess

  Nytt regelverk i kraft 1. juli 2023, og det gjennomføres en områderegulering parallelt med konsesjonsprosessen. 

 • September 2023 - Varsel om oppstart og kunngjøring planprogram og melding med forslag til KU program

  Det skal gjennomføres felles konsekvensutredning, som dekker både plan- og konsesjonsprosessen. Dokumentet erstatter melding som ble sendt inn 1. juni

 • Planprogram med forslag til utredningsprogram for vindkraftverk - tilleggsvarsel om utvidelse av plangrensen

  Det sendes tilleggsvarsel/-melding for å inkludere en utvidelse av planområdet mot Moi i nord for alternative atkomstveier, samt en mindre utvidelse mot Langavatnet i nordøst.

 • April 2024 - Fastsettelse av KU program

  Etter endt høring for å få innspill fra interessenter.

 • 2024 - Planforslag og konsesjonssøknad

  Sendes inn etter gjennomført utredning og dialog med interessenter.

 • 2025 - Planvedtak og konsesjonsvedtak

  Kommunen og NVE fatter vedtak som muligjør en ubygging

 • 2026/27 - Byggestart

 • 2028 - Drift

  Byggeprosjektet er fullført og fornybar kraft kan produseres

Siste nytt

17 jan., 2024
Planprogram med forslag til utredningsprogram for vindkraftverk - tilleggsvarsel om utvidelse av plangrensen
15 sep., 2023
Planprogram med forslag til utredningsprogram for vindkraftverk sendt på høring
2023
Melding og utkast til utredningsprogram

Juni 2023 ble melding og utkast til utredningsprogram sendt til NVE. 

 

2023
Planlegging kan starte

Kommunen vedtar at oppstart av planlegging kan starte. 

2023
Orientering om planer

I løpet av 2022-2023 orienteres grunneiere, kommunen og øvrige interessenter om planer for Moifjellet vindkraftverk

2022
Økt behov for fornybar kraftproduksjon

Det er et uttrykt behov for mer fornybar kraftproduksjon. Statkraft mener at et Moifjellet vindkraftverk vil ha store fordeler og begynner å vurdere prosjektet på nytt.

2013
Konsesjonsvedtak klaget inn

NVEs konsesjonsvedtak ble påklaget I juli 2012, etter klagebehandling, valgte OED å ikke gi konsesjon til Moi-/Laksesvelafjellet vindkraftverk.

2009
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir konsesjon

NVE ga konsesjon i desember 2009, inntil 180 MW for 57 turbiner, NVE reduserte til 150 MW, tilsvarende 47-48 turbiner.

2005
Oppstart for «Moi-/Laksesvelafjellet vindkraftverk».

I juni 2005 ble det meldt oppstart for et «Moi-/Laksesvelafjellet vindkraftverk».

Varslingskanal

Vi tror åpenhet og god kommunikasjon gjennom hele organisasjon bidrar til en bedre arbeidskultur. Vi erkjenner risikoen for brudd på selskapet etiske retningslinjer og er avhengig av ansattes og eksterne parters villighet til å legge frem klager og bekymringer for å kunne opprettholde høye etiske standarder. Ta kontakt med oss eller du kan om ønskelig sende anonymt inn bekymringer gjennom vår varslingskanal.

Gå til varslingskanalsiden vår

Kontakpersoner

Andreas Stokker smiler inn i kameraet
Andreas Stokke
Prosjektleder
Mann som smiler
Geir Fuglseth
Pressekontakt