Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Klimaendringer

Våre handlinger det neste tiåret, både i form av tiltak og tilpasning, vil være avgjørende for utviklingen av global oppvarming og klimaendringer. Vi arbeider for at vår virksomhet skal bidra til overgangen til fornybar energi, og samtidig bruke vår kompetanse slik at vi tilpasser oss framtidens klima.

Mer enn et århundre med fornybar kraft

Vi har produsert fornybar energi i mer enn hundre år, først og fremst gjennom norsk vannkraft. I løpet av de siste tjue årene har vi også utvidet vår virksomhet til også å omfatte vind, sol, fjernvarme og gass i 17 forskjellige land.

I tiden fremover vil vi bruke vår kompetanse innen fornybar kraft til å levere ren energi til stadig flere mennesker. Vi vil fortsette å bruke fleksibel vannkraft for å balansere den variable kraften fra vind og sol, slik at flere typer sluttbrukere kan ta i bruk fornybar kraft.

Frem mot 2025 er vårt mål å firedoble kapasiteten for vind- og solkraft, sammenliknet med nivået i 2018. Alle våre investeringer vil være i fornybar energi.

Mann med løpehjul
Foto: Statkraft

Vi har over 100 års erfaring med produksjon av det verden trenger mest av alt i dag – fornybar energi. Vi investerer 100 prosent av vekstdrivende aktivitet i fornybar energi. Bildet er av en mann med løpehjul på Aura kraftverk i Norge.

Hvordan vi forholder oss til klimaendringene

For å holde temperaturen på kloden vår under bristepunktet, møte økende etterspørsel etter kraft og sørge for at nær en milliard mennesker som i dag ikke har tilgang til elektrisitet får det, kan fornybar energi ikke være en del av løsningen. Fornybar energi må være selve løsningen. Energisektoren er ansvarlig for rundt tre fjerdedeler av de globale klimagassutslippene. Overgang til fornybare energisystemer over hele verden vil derfor være avgjørende for å motvirke klimaendringene.

Men vi må også tilpasse oss klimaendringene. Vår virksomhet vil påvirkes av skiftende klimatiske forhold og endringer i det politiske landskapet. Endret tilgjengelighet til naturressurser gjennom økt nedbør, avrenning og vind kan i stor grad påvirke lønnsomheten til våre kraftanlegg. Fremtidige klimarelaterte retningslinjer vil også påvirke både nåværende og fremtidige aktiviteter og forretningsmuligheter.

Utslipp av klimagasser 

Selv om vi er en betydelig leverandør av fornybar kraft og varme, bidrar vi også direkte til klimagassutslipp, først og fremst gjennom våre gasskraftverk. Vi ser på gass som en energikilde i en overgangsperiode. Gasskraft vil erstatte kullkraft og vil av den grunn være en fordel for miljøet. Etter hvert som kapasiteten innenfor fornybar kraft blir ytterligere utvidet, vil behovet for gasskraft bli redusert. Vi vil derfor ikke utvide vår gasskapasitet ytterligere.

I tillegg har vi CO2-utslipp knyttet til annen drift og byggevirksomhet. Statkraft har undertegnet "Climate Neutral Now Pledge", et initiativ lansert av FNs klimapanel. Som en del av dette er det satt mål for utslippsreduksjoner og utslipp blir kompensert med FN-godkjente klimakvoter.

Klimaendringer og forvaltning av vannressurser

I fremtiden vil mer ekstreme værforhold sette vannressursene under press. Vi arbeider med avanserte modeller for vannforvaltning for å gjøre våre vannkraftanlegg rustet til å håndtere de ventede endringene i nedbør og værmønstre. Dette kan bidra til å redusere skader på lokalsamfunn og avlinger ved ekstreme værforhold. Vi deltar i nasjonale og internasjonale prosjekter for å hele tiden bedre vår forståelse for hvordan klimaendringer vil kunne påvirke vannressurser.

Flom i elv
Flom i Flåm grunnet mye nedbør. (Foto: Tore Meek / NTB scanpix)

Rammevilkår

Klimapolitikken har stor betydning for Statkraft. Vi følger nøye med på utviklingen i nasjonal, europeisk og global klimapolitikk for å vurdere hvordan dette vil påvirke vår virksomhet. Det er også svært viktig å forstå utviklingen innenfor fornybar energi og tilhørende teknologier siden dette påvirker hvor rask overgangen til nye energikilder vil være, og dette vil igjen være viktig for Statkrafts kommersielle posisjon. Vi investerer betydelige ressurser i markedsanalyser for å sikre at selskapet har et godt grunnlag for fremtidige investerings- og driftsbeslutninger.

Hvert år utvikler vi et Lavutslippsscenario der vi presenterer utviklingen i globale energimarkeder.

Relatert innhold