Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkrafts strategi: Verdiskaping på vei mot framtidens nullutslippssamfunn

Statkraft har produsert fornybar energi i over 100 år – energi som verden trenger nå, mer enn noen gang før. Her finner du vår strategi.

Gjennom de siste årene, har Statkraft utviklet seg til et ledende internasjonalt fornybarselskap. Vi har vokst, opprettholdt stabil drift og levert sterke resultater til vår eier, samtidig som verden opplever økte geopolitiske spenninger og ekstreme hendelser.  

Statkrafts strategi bygger på de grunnleggende driverne for det grønne skiftet; fortsatt vekst i etterspørselen etter fornybar energi, mer værbaserte energisystemer med økt behov for fleksibilitet og mer komplekse energimarkeder. Disse driverne har stått seg gjennom skiftende markedsforhold og økt geopolitisk uro. 

Med vår nåværende portefølje og konkurransefortrinn, er Statkraft godt posisjonert for å gripe mulighetene som oppstår i det grønne skiftet – verdiskaping på vei mot fremtidens nullutslippssamfunn. 

Statkrafts strategi bygger på fire strategiske pilarer: 

​1. Levere ren fleksibilitet – med vannkraft som fundament​​​​​​​

 

Det er behov for mer fleksibilitet i fremtidens energisystem. Her er Statkraft godt posisjonert med en unik vannkraftportefølje og sterk markedskompetanse.  

Statkraft vil optimalisere og utvide porteføljen på tvers av prioriterte markeder, både innen vannkraft og utvalgte rene og fleksible teknologier. I Norge vil vi øke reinvesteringene og utvikle ny kapasitet ved å oppgradere og rehabilitere egnede, eksisterende kraftverk. 

Målbilde:  

  • Europas største vannkraftselskap og en vesentlig aktør i Sør-Amerika  
    og India. Ha startet på minst fem store effektoppgraderinger i Norge innen 2030 

2. Vokse innen sol, vind og batterilagring 

 

Det forventes betydelig vekst innen fornybar energi globalt, der et fremtidig kraftsystem domineres av sol og vind.  

Statkraft vil fortsette å vokse til å bli en stor utvikler av sol, landbasert vindkraft og batterilagring, og levere konkurransedyktig drift og vedlikehold av egne kraftverk. Innen havvind har Statkraft en ambisjon om være en industriell aktør i Nord-Europa.

Målbilde:  

  • Stor utvikler av solkraft, vindkraft på land og batterilagring med årlig leveranse av 2-2,5 GW fra 2026 og fremover.

3. Tilby grønne markedsløsninger til kunder 

 

Stadig mer komplekse energimarkeder gir høy etterspørsel etter skreddersydde løsninger. Dette gagner aktører med konkurransefortrinn innen trading og risikostyring.  
Statkraft vil fortsette å styrke vår markedsledende posisjon i å dekke kundenes behov gjennom verdikjeden med innovative og pålitelige løsninger. Vi vil optimalisere verdien av egne kraftverk, vokse vår virksomhet for markedsløsninger for eksterne kunder og styrke vår proprietære tradingaktivitet.

Målbilde:  

  • Ledende leverandør av markedsløsninger i Europa med betydelig global rekkevidde  
  • Muliggjøre grønn omstilling for bedrifts- og industrikunder og bidra til effektive energimarkeder 

4. Utvikle nye energiløsninger 

 

vkarbonisering gir etterspørsel etter nye teknologier, og dermed betydelige forretningsmuligheter.  

Statkraft vil utforske, bygge og skalere verdiskapende forretningsmuligheter innen nye energiløsninger, med sikte på å eie, drive eller selge. På denne måten bygger vi alternativer for fremtidig vekst. Statkraft har også mål om å bli en industriell utvikler av grønt hydrogen. 

Målbilde:

  • Utforske, bygge og skalere nye grønne energivirksomheter for å eie, drive eller selge 
  • Industriell utvikler av grønt hydrogen – stegvis opptrapping til 1-2 GW innen 2035 

Bærekraftig, etisk og sikker drift i sentrum

I sentrum for Statkrafts strategi står vår forpliktelse til bærekraftig, etisk og sikker drift. Dette er kjerneprinsipper som vi aldri vil gå på akkord med.  

Statkraft har en lang historie som et ansvarlig fornybarselskap. Vi arbeider kontinuerlig for å være en arbeidsplass uten personskader. Vi er pådrivere for en grønn og rettferdig energiomstilling med respekt for menneskerettighetene. Og vi har nulltoleranse for korrupsjon og uetisk praksis.