Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Menneskerettigheter

Gjennom all sin virksomhet har Statkraft som mål å skape verdier for samfunnet, miljøet og selskapet.

En viktig del av dette arbeidet er å sikre at innvirkningen som overgangen til en økonomi uten karbonutslipp har på mennesker og lokalsamfunn, blir overvåket og adressert på en adekvat og ordentlig måte.

Omsorg for mennesker ligger i kjernen av Statkrafts bedriftskultur. Statkraft ser også sin forpliktelse til å ivareta hensyn til bærekraft og føre en ansvarlig forretningspraksis som en nøkkelfaktor for å nå målet om å bli et ledende fornybarselskap innen 2025.

Statkraft har nylig gjennomført arbeider med å videreutvikle sin bærekraftsstrategi, der menneskerettigheter representerer ett av tre fokusområder ved siden av klimaendringer og biologisk mangfold.

Vår tilnærming til å respektere menneskerettighetene
Alle deler av Statkrafts virksomheter er basert på anerkjennelse av de grunnleggende rettighetene og frihetene som tilhører alle mennesker i verden.

For å sikre at Statkrafts forpliktelse til å respektere menneskerettighetene er forankret i måten selskapet driver sin virksomhet på, blir det jevnlig gjennomført undersøkelser med sikte på å identifisere, vurdere og adressere potensielle risikofaktorer. Disse aktivitetene er i tråd med internasjonale og nasjonale retningslinjer og er påkrevd i den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022.

Nøkkelområder for risiko
Menneskerettigheter er et grunnleggende fokusfelt som omfatter en rekke forhold og emner innenfor Statkrafts virksomhet og drift, deriblant:

 • arbeidsforhold, inkludert helse og sikkerhet

 • innvirkning på lokalsamfunn

 • respekt for minoriteter og urfolks rettigheter

 • anstendige arbeidsforhold i hele selskapets forsyningskjede

Disse områdene er underlagt Statkrafts styringssystem for menneskerettigheter, som også inkluderer bestemmelser og mekanismer for varsling og klaging.

Disse nøkkelområdene ble identifisert som fremtredende for Statkraft gjennom en undersøkelse ("due diligence") som ble utført i konsernet i 2020, og som inngår som et viktig fokuspunkt for Statkrafts fortsatte arbeid med menneskerettigheter. Vi utvikler kontinuerlig vår tilnærming til menneskerettigheter og oppdaterer fortløpende våre krav, prosesser og forståelse av risiko.

Veiledet av internasjonale standarder og prinsipper
Statkraft søker veiledning fra relevante internasjonale rammeverk og retningslinjer, inkludert OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak og FNs rettledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Statkraft har deltatt i FNs Global Compact siden 2010, følger eksisterende EU-direktiver for sine europeiske aktiviteter og følger standardene til International Finance Corporation (IFC) for miljømessig og sosial bærekraft i sine internasjonale investeringer og nye byggeprosjekter.

Til spesifikt å veilede vår menneskerettighetsinnsats er vi forpliktet til å operere i tråd med dette:

Statkraft har likeledes forpliktet seg til å etterleve FNs bærekraftsmål (SDG), som allment blir sett som et planverk for å oppnå og sikre en mer bærekraftig fremtid for alle innen 2030.

Statkraft har en overordnet forpliktelse til å bidra til å redusere klimaendringer (SDG 13) gjennom sine forretningsaktiviteter som en sentrert rundt å øke tilgangen til fornybar energi (SDG 7) og støtte utviklingen av bærekraftige samfunn (SDG 11). Statkraft søker også å forankre ansvarlig praksis gjennom hele sin virksomhet og drift, og tar følgelig opp tilleggstemaer som likestilling (SDG 5), helse og sikkerhet (SDG 8), biologisk mangfold (SDG 15) og menneskerettigheter (SDG 16).

Statkraft er forpliktet til følgende av FNs bærekraftsmål (SDG)

 • Ikon

  Klimatiltak

 • Ikon

  Rimelig og ren energi

 • Ikon

  Bærekraftige byer og lokalsamfunn

 • Ikon

  Likestilling

 • Ikon

  Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • icon

  Life on land

 • Ikon

  Fred, rettferdighet og sterke institusjoner

Innlemming av menneskerettigheter i politikk og praksis

Forpliktelse til å respektere menneskerettigheter og engasjere seg med entreprenører, leverandører og andre forretningspartnere gjenspeiles i Statkrafts leveregler (Code of Conduct) og Statkrafts leveregler for leveramdører (Supplier Code of Conduct).

Nylig ble det offentliggjort en eksplisitt Forpliktelseserklæring om menneskerettigheter (Commitment Statment on Human Rights) for ytterligere å bekrefte Statkrafts langvarige engasjement på dette området, spesielt blant medlemmene av konsernledelsen.

Å sette styringsmål for fremtidig fremgang

Statkraft jobber kontinuerlig med å forankre menneskerettigheter i måten vi driver forretning på. Selskapet har satt mål og definert aktiviteter for bærekraftsemner for å hjelpe til med å styre strategien på disse områdene fremover.

Når det gjelder menneskerettigheter, har Statkraft utviklet en rekke sentrale initiativ knyttet til temaer som "levelønn" og arbeidstid, og en oversikt over disse finnes i Bærekraftsstrategien for 2022.

Statkraft har også et etablert mål om null bekreftede brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, slik FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter forespeiler.

Relatert innhold