Finansstrategi

Statkraft AS er utsteder av nye lån i konsernet. Konsernet skal ha en likviditetsreserve som er tilstrekkelig til å drive virksomheten i over seks måneder uten nye låneopptak.

Konsernet har en ubrukt 5+1+1-årig kommittert trekkfasiliteter på NOK 9,2 milliarder som ble signert 22. juni 2016.

Nye lån skal legges ut på løpetider som sikrer konsernet langsiktig finansiering og en god spredning av forfall.

Gjelden plasseres i morselskapet Statkraft AS, slik at långiverne får sikkerhet i hele konsernets balanse. Samtlige långivere sidestilles gjennom pari passu klausuler og avtaler om negativ pantsettelse. Låneopptak på datterselskapsnivå er begrenset gjennom avtalemessige restriksjoner.