Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bidrag til å nå FNs bærekraftsmål

Som et internasjonalt kraftselskap innen fornybar energi, mener vi våre aktiviteter kan være et viktig bidrag til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030.

Vår historie, vår kompetanse og vår ambisjon om å kun vokse innenfor fornybar energi gjør at vi er godt posisjonert  til å  bidra til bærekraftig utvikling gjennom vår kjernevirksomhet.

FNs bærekraftsmål angir retning til en mer bærekraftig fremtid og skisserer muligheter for hvordan denne fremtiden skal bli en realitet. Bærekraftsmålene er et rammeverk som styrer vår innsats og innvirkning i dag, og gir føringer for morgendagens forretningsavgjørelser og praksis.

Vår tilnærming

Vi ser at de ulike  bærekraftsmålene henger sammen, og at en direkte innvirkning på ett mål kan skape indirekte innvirkninger på andre.  Dette kan gi positive synergieffekter, men også skape sideeffekter som må håndteres for å minimere negative innvirkninger. Vårt mål er å styrke de positive og minimere de negative innvirkningene.

Hvordan kan Statkraft bidra mest?

Vi har mange initiativer som kan knyttes til de ulike bærekraftsmålene, men vårt hovedfokus er rettet mot mål 13 om å stoppe klimaendringene og mål 7 om ren energi for alle.  Begge målene bidrar også til  mange av de øvrige bærekraftsmålene.

 

Bærekraftsmål 7: Ren energi for alle

FNs bærekraftsmål 7 innebærer å sikre tilgangen til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Vi fører an i skiftet til ren energi ved å levere ren kraft til millioner av mennesker rundt om i verden. Vi bruker vår kompetanse til å stadig forbedre design, bruk og skalering av fornybare energiløsninger. Vi bidrar til å redusere samfunnets avhengighet av fossilt brensel, og vi gjør fornybare alternativer tilgjengelige for stadig flere mennesker og lokalsamfunn.

Ved å bidra til bærekraftsmål 7 oppnår vi viktige synergier med bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst og bærekraftsmål 9 om innovasjon og infrastruktur. For eksempel har vårt vannkraftverk Allain Duhangan, som ligger i fjellene i Nord-India, skapt nye arbeidsplasser og stabile inntekter for kvinner i bygdesamfunnet og på den måten bidratt positivt til delmål 8.5, 8.8, 9.1 og 9.2. Ved å redusere forurensning fra fossil kraftproduksjon, og derved bidra til renere luftkvalitet og mindre sykdom knyttet til forurensning, oppnår vi også synergier med bærekraftsmål 3 om god helse.

Samtidig som vi bidrar til bærekraftsmål 7,  er vi klar over at etablering og utbygging av fornybar kraft kan ha en negativ innvirkning bærekraftsmål 15 om liv på land. Vi jobber hele tiden med å redusere disse effektene. I Norge har vi  for eksempel jobbet med delmål 15.1 og 15.5 gjennom ulike tiltak for å styrke fiskebestanden i påvirkede elver.

 

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

FNs bærekraftsmål 13 innebærer å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

For å kunne holde klodens temperaturer under bristepunktet mener vi at fornybar energi ikke bare er en del av løsningen, men at den er selve løsningen når det kommer til energi. Vi bidrar direkte til å bøte på klimautfordringene ved å redusere bruken av fossilt brensel, samtidig som verden trenger mer energi. Ved hjelp av våre vannkraftmagasiner og regulerte vassdrag bidrar vi også til å redusere skader forårsaket av flom og tørke. Ved å bidra til bærekraftsmål 13 genereres synergier med de 16 øvrige målene, ettersom klimaet påvirker  alle samfunn, økonomier og økosystemer.

Det antas at fornybar energi etter hvert vil bli den billigste energikilden. Innføring av klimatiltak kan likevel bli en byrde for land som ikke har ressurser, teknologi, eller nødvendig kunnskap.  «Samarbeid for å nå målene» (bærekraftsmål 17) er derfor viktig for å bidra til «Ren energi for alle» (bærekraftsmål 7) – som igjen er viktig for å redusere klimaendringene. For eksempel bidrar vi med vår ekspertise til Det internasjonale senteret for vannkraft (ICH) for å støtte og utvikle vannkraft  over hele verden.