Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bærekraft

Vår ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å levere fornybar energi til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem rundt om i verden. Dette gjør vi gjennom utelukkende å investere i fornybar energi, samt gjennom bærekraftig og ansvarlig adferd. Vi jobber også aktivt for å nå FNs bærekraftsmål.

Vi bidrar i hovedsak til en mer bærekraftig framtid gjennom:

  • vår kjernevirksomhet – ved å levere fornybar energi
  • vår forretningspraksis – ved å opptre på en bærekraftig og ansvarlig måte

For å bidra best mulig arbeider vi hele tiden for å forstå hvilken innvirkning vår virksomhet har, iverksette tiltak der det er behov, og sørge for at tett oppfølging av tiltak og resultater er en integrert del av hverdagen.

Vår innvirkning kan være positiv eller negativ. Å være ærlig om begge dimensjoner, og hele tiden prøve å forbedre hvordan vi gjør ting, er en viktig del av vår tilnærming til bærekraft.

 

Vår kjernevirksomhet

Fornybar energi er nøkkelen til å bekjempe klimaendringer, og hoveddelen av Statkrafts kraftproduksjon kommer fra fornybare kilder – vann, vind og sol.

Statkraft produserer også varme og kraft fra biomasse og naturgass. Gassdrevet kraftproduksjon erstatter kraftproduksjon basert på kull i Europa, noe som samlet gir lavere CO2-utslipp fra kraftsektoren. Men fra nå av investerer vi bare i fornybar kraft.


Vår forretningspraksis

Vi mener høye etiske standarder er bra for samfunnet og bra for næringslivet. Vi har forpliktet oss til å følge slike standarder i all virksomhet, og vår bedriftskultur skal også være preget av dette.

Vi praktiserer en føre-var-tilnærming til miljø. Det betyr at vi gjennomfører risikoanalyser og utbedrende tiltak der det trengs. Vi vurderer nøye innvirkningen vi har på miljø, klima og samfunn – og ofte krever det at ulike hensyn må veies opp mot hverandre.

Vi ønsker å utvikle vår virksomhet på en måte som tilfører verdi til de lokalsamfunnene der vi har virksomhet, og vi er klar over vårt ansvar for å bidra til å bygge et grønnere, mer rettferdig og inkluderende samfunn. Derfor ønsker vi også å drive vår virksomhet på en slik måte at den bidrar til å nå FNs bærekraftsmål.

Undersider