Arbeidstakerrettigheter

Vi har en forpliktelse til å hjelpe våre medarbeidere med å omsette deres ideer og kunnskap til virkningsfull handling. I lys av dette og støtter og respekterer Statkraft internasjonalt anerkjente arbeidstakerrettigheter.

Gjennom forpliktelsen til å respektere arbeidstakerrettigheter anerkjenner Statkraft retten til kollektive forhandlinger, eliminering av alle former for tvangs- og pliktarbeid, effektiv avskaffelse av barnearbeid og eliminering av diskriminering i ansettelses- og yrkesforhold.

En avgjørende del av Statkrafts engasjement for å sikre et blomstrende arbeidsmiljø er å skape sunne og trygge arbeidsforhold for alle ansatte. Statkraft anerkjenner retten til liv som et sentralt element i selskapets forpliktelse overfor menneskerettighetene og arbeider aktivt for å minimere operasjoner som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for arbeidstakere eller nabosamfunn.

For å sikre en trygg arbeidsplass i alle operasjoner fortsetter Statkraft å fokusere på "Powered by Care"-programmet som et rammeverk for styring av ansattes helse, miljø og sikkerhet (HMS) med et overordnet mål om ingen alvorlige skader.

For Statkraft betyr et positivt arbeidsmiljø at alle ansatte kan oppleve en arbeidsdag fri for trakassering og andre former for nedverdigende behandling som kan ha en betydelig innvirkning på psykisk helse. Statkraft har nulltoleranse for diskriminering, mobbing og trakassering. For å forhindre diskriminering og sikre at mennesker behandles med verdighet gjennomfører Statkraft opplærings- og bevisstgjøringsprogrammer.Relatert informasjon