Varslingskanal ("whistleblowing")

Vi tror åpenhet og god kommunikasjon gjennom hele organisasjon bidrar til en bedre arbeidskultur.

Rapportering av klager og bekymringer (whistleblowing) dreier seg om å varsle om sannsynlig ulovlige, eller mistenkt ulovlige, handlinger og brudd på Statkrafts Code of Conduct. Eksempler på brudd på de etiske retningslinjene kan være – men er ikke begrenset til – svindel og korrupsjon, trakassering og diskriminering eller krenkelse av miljølovgivning og menneskerettigheter.

Vi erkjenner risikoen for brudd på selskapet etiske retningslinjer, Code of Conduct, og er avhengig av ansattes og eksterne parters villighet til å legge frem klager og bekymringer for å kunne opprettholde høye etiske standarder.

Varsleren bestemmer hva slags informasjon som skal gis. Det er ikke krav om at varsleren skal føre bevis for hendelsen, handlingen eller unnlatelsen. For å gi Statkraft mulighet for adekvat oppfølging bør imidlertid varslingsmeldingen være så detaljert som mulig og, hvis mulig, inneholde understøttende bevis.

Klage- og bekymringsmeldinger kan gis til Statkrafts uavhengige varslingskanal, Whistleblower Channel, som styres av lederen for Konsernrevisjon. Kanalen gir varsleren mulighet til å melde fra anonymt.  

Det er av største viktighet for Statkraft å sikre trygghet og tillit for alle som legger frem en klage eller bekymring.

Statkrafts kjerneprinsipper for å behandle varslingsmeldinger er:

  • En rettferdig og objektiv prosess
  • Beskyttelse av varsleren mot represalier
  • Rettssikkerhetsvern for personen som varslingen er rettet mot
  • Konfidensialitet
  • Kildevern
  • Personvern 

Kontakt

Rachel Groux Nürnberg
SVP Head of Corporate Audit