Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Styringssystemer og menneskerettigheter

Statkraft arbeider kontinuerlig for å sikre at menneskerettigheter er forankret i forretningspolitikk og praksis, og for å styrke og fremme klage- og varslingsmekanismer i hele selskapets virksomhet.

Statkraft erkjenner at globale virksomheter står overfor dilemmaer og avveininger knyttet til bærekraft generelt og til menneskerettigheter spesifikt. Selskapet gjør alt det kan for å forstå og håndtere mulige negative innvirkninger effekter. En risikobasert tilnærming til dette søker å balansere samfunnet behov mot Statkrafts virksomhet ved at hensyn fullt ut blir integrert i forretningsprosessene.

Statkrafts generelle styringssystem, kalt The Statkraft Way, reflekterer hvordan bærekraft er forankret i hele selskapets virksomhet og drift. Som en del av Statkrafts systematiske tilnærming til å arbeide med bærekraft, blir policyer og andre styrende dokumenter gjennomgått og oppdatert ettersom landskapet rundt lover, forventninger og tilhørende utfordringer hele tiden utvikler seg.

Vårt engasjement
Statkrafts konsernledelse har slått fast selskapets forpliktelse til å respektere menneskerettighetene. Vi jobber systematisk med å integrere ulike menneskerettighetshensyn i våre kjerneprosesser, inkludert anskaffelser, sammneslåinger og oppkjøp, personalledelse, kapitalinvesteringer og greenfield-utbygginger.

Klagemekanismer
Statkraft arbeider kontinuerlig med å etablere effektive og transparente klagemekanismer for selskapets prosjekter. Disse prosessene er etablert i erkjennelse av viktigheten av åpenhet og ansvarlighet gjennom alle aktiviteter og prosjektfaser.

Bekymringene og klagene til personer og andre interessenter som er berørt av våre prosjekter, kan fremsettes fritt og vil bli behandlet på en måte som er rettferdig, transparent, objektiv og konstruktiv. Alle anses som konfidensielle i forhold til eksterne parter. Noen ganger kan enkelte også bli behandlet konfidensielt internt, avhengig av arten av kravet eller bekymringen.

Varslingskanal
Vi har også en uavhengig varslingskanal som er tilgjengelig for alle som er involvert i eller berørt av våre aktiviteter, og som ønsker å ta opp en bekymring anonymt. Her kan hvem som helst melde fra om bekymringer knyttet til mistanke om ulovlige handlinger eller brudd på Statkrafts etiske retningslinjer.

Rapporter bekymringene dine her.