Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Utvidelse av Alta kraftverk med et tredje aggregat

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Statkraft vurderer å utvide Alta kraftverk med et tredje aggregat og har satt i gang et prosjekt for å utrede om dette er teknisk og miljømessig mulig å gjennomføre. På denne siden kan du løpende gi innspill til prosjektet, få informasjon om fremdrift, fremtidige møter og kontaktinformasjon til prosjektet.

Om prosjektet

Hver vår, sommer og høst tappes en betydelig mengde flomvann som kunne vært utnyttet til kraftproduksjon forbi Virdnejavre-dammen. Dette vannet kommer ut av flomtunellene om lag 200 meter nedstrøms dammen. Ved å lede en del av dette flomvannet gjennom kraftverket i stedet for at det tappes i flomtunellene, kan vi øke produksjonen av fornybar vannkraft med mellom 100 og 150 GWh pr år (millioner kiloWatt-timer).  

Alta kraftverk har i dag to aggregat. Allerede da kraftverk ble bygget i 1980-årene ble det planlagt for installasjon av et tredje aggregat, men strømnettet i Finnmark var ikke dimensjonert for å ta i mot så mye kraft. Med Statnetts nye 420 kV linje til Skaidi og trolige videreføring til Adamselv, styrkes strømnettet på en slik måte at nettet kan ta imot kraften fra et tredje aggregat i Sautso.

Hva arbeidene eventuelt vil innebære: 

 • Dam, tuneller og maskinhall er allerede på plass, og det gjenstår kun installasjon av turbin, generator og transformator inne i fjellet.
 • Det meste av arbeidet vil skje inne i den eksisterende fjellhallen, og det vil ikke være behov for tyngre anleggsarbeid i fjellet eller nye tipper.  
 • Å lede mer av flomvannet inn i kraftverket vil føre til redusert vannføring deler av året på den ca. 1800 meter lange strekningen mellom utløpet av flomtunellene (punkt A) og kraftverket (punkt B). Dette er ikke en lakseførende strekning.

Alta vannkraftverk

 

 • Et nytt aggregat vil ikke påvirke vannføringen i Altaelva oppstrøms dam og nedstrøms kraftverket. Altadammen vil bestå som i dag uten endring i Virdnejavre-magasinet. 
 • Alta kraftverk har et av Norges strengeste manøvreringsreglement og Statkrafts vurdering er at et tredje aggregat kan bygges og driftes uten å endre dagens manøvreringsreglement.
 • Vi tror at en eventuell utvidelse vil kunne gjøres med svært begrensede naturinngrep og miljøpåvirkninger, men dette skal undersøkes grundig i løpet av sommeren 2024.

Mer fornybar kraft til husholdninger og industri

Et tredje aggregat vil kunne sikre mer fornybar kraft til husholdninger og industri ved å få mer energi ut av et eksisterende anlegg og eksisterende reguleringer. Et tredje aggregat vil gi 100-150 GWh pr år, som tilsvarer om lag forbruket til mellom 5000 og 7500 eneboliger, eller produksjonen fra 15-20 småkraftverk. Prosjektet vil også bidra til økte kraftinntekter til kommunen, hovedsakelig fra økt eiendomsskatt.  

Oppstart av prosjektet

Prosjektet befinner seg fortsatt i en tidlig fase, og en eventuell utvidelse avhenger også av tilstrekkelig nettkapasitet og lønnsomhet. Dersom det blir gitt tillatelse til installasjon av et nytt aggregat vil dette tidligst kunne komme i drift rundt 2030.   

Prosjektets fremdriftsplan:

 • Steg 1: Bygge kunnskapsgrunnlag og gjennomføre kartlegginger

  I denne fasen ønsker vi innspill fra interesserte og berørte for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for videre beslutninger. Steg 1 varer ut 2024. 

 • Steg 2: Myndighetsprossesser med beslutning

  Fasen med tillatelse fra myndigheter kan vare alt fra ett til tre år avhengig av omfang og hva kartleggingen sommeren 2024 gir av informasjon.

 • Steg 3: Produsere deler

  Hvis det gis tillatelse tar det  2-3 år å produsere delene til aggregatet.

 • Steg 4: Innstallasjon i kraftverket

  Å bygge inn de nye delene i det eksisterende anlegget tar ca. 1 år. Det er i dette steget aktiviteten i Sautso blir størst. 

 • Steg 5: Oppstart av drift

  Når alt er montert begynner vi testing og prøvedrift. Vår antagelse er at dette skjer et sted mellom 2030-2032.

Gi oss dine innspill til det pågående arbeidet!

I arbeidet med å vurdere muligheten for installere et tredje aggregat ønsker vi  løpende innspill fra alle berørte parter og interessenter.


Send oss dine innspill her: 

Mann ser utover vannkraftverk

 

Alta vannkraftverk

Alta kraftverk har en helt spesiell plass i norsk vannkrafthistorie. Her finner du mer informasjon om historien og det eksisterende kraftverket.

Les mer her

Kontakt oss for mer informasjon:

Mann i annleggsklær ser inn i kameraet
Ole Christian Povenius
Kraftverkssjef
Mann med lue smiler men en bygning i bakgrunnen
Tor Oxhovd Svalesen
Prosjektleder
Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt