Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
Statkraft AS konsern Enhet 2019 2018 2017 2016
Fra resultatregnskapet          
Brutto driftsinntekter Mill.kr 48 679 55 573 52 883 50 987
Driftsresultat Mill.kr 16 978 15 446 11 928 2 612
Resultat før skatt Mill.kr 18 959 20 649 15 668 5 223
Resultat etter skatt Mill.kr 11 327 13 390 11 710 - 179 
Underliggende drift1          
Netto driftsinntekter Mill.kr 30 161 26 925 23 350 n/a
Driftsresultat Mill.kr 17 587 14 953 10 824 n/a
Fra balansen          
Eiendeler Mill.kr 177 548 182 388 169 108 166 630
Egenkapital Mill.kr 100 764 98 004 91 627 83 519
Netto rentebærende gjeld Mill.kr 15 965 12 921 24 845 32 453
Fra kontantstrøm          
Likviditetsendring fra drift Mill.kr 11 961 15 286 8 865 8 371
Likvide midler Mill.kr 15 203 23 175 14 217 7 308
Ubenyttede trekkrettigheter Mill.kr 10 214 10 191 12 124 13 031
Finansieringsstørrelser          
Netto rentebærende gjeldsgrad % 13,7 11,6 21,3 28,0
Egenkapitalandel % 56,8 53,7 54,2 50,1
Langsiktig rating - Standard & Poor’s   A- A- A- A-
Langsiktig rating - Fitch Ratings   BBB+ BBB+ n/a n/a
Nøkkeltall2          
Produksjon, virkelig TWh 61,1 61,7 62,6 66,0
Installert effekt MW 19 273 18 665 18 313 18 238
Statkrafts markedsandel av nordisk produksjon % 13,8 13,8 13,9 15,1

 

Statkraft endret definisjonen av underliggende drift med effekt fra og med 2017. Tall for 2016 er omarbeidet.

1Justert for urealiserte verdiendringer fra energiderivater, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger og relatert kostnader og gevinster/tap i forbindelse ved oppkjøp/salg av forretningsvirksomhet

2Nøkkeltall omfatter konsoliderte selskaper

Relatert innhold