Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
Statkraft AS konsern Enhet 2023 2022 2021 2020 2019
Fra resultatregnskapet            
Brutto driftsinntekter Mill.kr 123 559 167 474 82 976 35 518 47 933
Driftsresultat Mill.kr 48 515 52 178 29 727 5 749 16 978
Resultat før skatt Mill.kr 50 982 58 819 32 744 4 953 18 959
Resultat etter skatt Mill.kr 26 055 28 592 16 081 3 532 11 327
Underliggende drift1            
Netto driftsinntekter Mill.kr 65 339 75 280 41 749 20 776 29 318
Driftsresultat Mill.kr 41 378 54 424 26 792 6 670 16 744
Fra balansen            
Eiendeler Mill.kr 318 250 341 176 310 004 181 257 177 815
Egenkapital Mill.kr 144 578 131 691 107 775 98 028 100 764
Netto rentebærende gjeld Mill.kr 16 633 -16 063 14 439 22 710 15 965
Fra kontantstrøm            
Likviditetsendring fra drift Mill.kr 7 913 40 242 26 242 11 631 11 861
Likvide midler Mill.kr 44 582 58 902 37 162 11 155 15 203
Ubenyttede trekkrettigheter Mill.kr 16 664 15 713 11 218 11 217 10 214
Finansieringsstørrelser            
Netto rentebærende gjeldsgrad % 10,3 -13,9 11,8 18,8 13,9
Egenkapitalandel % 45,4 38,6 34,8 54,1 56,7
Langsiktig rating - Standard & Poor’s   A/Stable A/Stable A-/Stable A-/Stable A-/Stable
Langsiktig rating - Fitch Ratings   A-/Stable A-/Stable BBB+/Stable BBB+/Stable BBB+/Stable
Nøkkeltall2            
Produksjon, virkelig TWh 61,9 60,2 66,9 65,4 61,1
Installert effekt MW 20 284 19 977 19 528 19 731 19 273

 

Statkraft endret definisjonen av underliggende drift med effekt fra og med 2017. Tall for 2016 er omarbeidet.

1Justert for urealiserte verdiendringer fra energiderivater, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger og relatert kostnader og gevinster/tap i forbindelse ved oppkjøp/salg av forretningsvirksomhet

2Nøkkeltall omfatter konsoliderte selskaper

Relatert innhold