Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
Statkraft AS konsern Enhet 2020 2019 2018 2017
Fra resultatregnskapet          
Brutto driftsinntekter Mill.kr 35 518 47 933 55 573 52 883
Driftsresultat Mill.kr 5 749 16 978 15 446 11 928
Resultat før skatt Mill.kr 4 953 18 959 20 649 15 668
Resultat etter skatt Mill.kr 3 532 11 327 13 390 11 710
Underliggende drift1          
Netto driftsinntekter Mill.kr 20 960 29 318 26 925 23 350
Driftsresultat Mill.kr 6 670 16 744 14 953 10 824
Fra balansen          
Eiendeler Mill.kr 181 257 177 815 182 388 169 108
Egenkapital Mill.kr 98 028 100 764 98 004 91 627
Netto rentebærende gjeld Mill.kr 27 393 15 965 12 921 24 845
Fra kontantstrøm          
Likviditetsendring fra drift Mill.kr 12 045 11 861 15 286 8 865
Likvide midler Mill.kr 11 155 15 203 23 175 14 217
Ubenyttede trekkrettigheter Mill.kr 11 217 10 214 10 191 12 124
Finansieringsstørrelser          
Netto rentebærende gjeldsgrad % 21,8 13,9 11,6 21,3
Egenkapitalandel % 54,1 56,7 53,7 54,2
Langsiktig rating - Standard & Poor’s   A- A- A- A-
Langsiktig rating - Fitch Ratings   BBB+ BBB+ BBB+ n/a
Nøkkeltall2          
Produksjon, virkelig TWh 65,4 61,1 61,7 62,6
Installert effekt MW 19 731 19 273 18 665 18 313
Statkrafts markedsandel av nordisk produksjon % 13,7 13,2 13,8 13,9

 

Statkraft endret definisjonen av underliggende drift med effekt fra og med 2017. Tall for 2016 er omarbeidet.

1Justert for urealiserte verdiendringer fra energiderivater, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger og relatert kostnader og gevinster/tap i forbindelse ved oppkjøp/salg av forretningsvirksomhet

2Nøkkeltall omfatter konsoliderte selskaper

Relatert innhold