Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
Statkraft AS konsern Enhet 2021 2020 2019 2018
Fra resultatregnskapet          
Brutto driftsinntekter Mill.kr 82 976 35 518 47 933 55 573
Driftsresultat Mill.kr 29 727 5 749 16 978 15 446
Resultat før skatt Mill.kr 32 744 4 953 18 959 20 649
Resultat etter skatt Mill.kr 16 081 3 532 11 327 13 390
Underliggende drift1          
Netto driftsinntekter Mill.kr 41 749 20 776 29 318 26 925
Driftsresultat Mill.kr 26 792 6 670 16 744 14 953
Fra balansen          
Eiendeler Mill.kr 310 004 181 257 177 815 182 388
Egenkapital Mill.kr 107 775 98 028 100 764 98 004
Netto rentebærende gjeld Mill.kr 14 439 22 710 15 965 12 921
Fra kontantstrøm          
Likviditetsendring fra drift Mill.kr 26 242 11 631 11 861 15 286
Likvide midler Mill.kr 31 162 11 155 15 203 23 175
Ubenyttede trekkrettigheter Mill.kr 11 218 11 217 10 214 10 191
Finansieringsstørrelser          
Netto rentebærende gjeldsgrad % 11,8 18,8 13,9 11,6
Egenkapitalandel % 34,8 54,1 56,7 53,7
Langsiktig rating - Standard & Poor’s   A-/Stable A-/Stable A-/Stable A-/Stable
Langsiktig rating - Fitch Ratings   BBB+/Stable BBB+/Stable BBB+/Stable BBB+/Stable
Nøkkeltall2          
Produksjon, virkelig TWh 66,9 65,4 61,1 61,7
Installert effekt MW 19 528 19 731 19 273 18 665

 

Statkraft endret definisjonen av underliggende drift med effekt fra og med 2017. Tall for 2016 er omarbeidet.

1Justert for urealiserte verdiendringer fra energiderivater, nedskrivninger og reversering av nedskrivninger og relatert kostnader og gevinster/tap i forbindelse ved oppkjøp/salg av forretningsvirksomhet

2Nøkkeltall omfatter konsoliderte selskaper

Relatert innhold