Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Anstendige arbeidsforhold i vår forsyningskjede

Vår forpliktelse til å respektere menneskerettighetene omfatter våre egne og våre leverandørers aktiviteter gjennom hele vår virksomhet.

Statkraft holder frem med arbeidet med å identifisere og vurdere mulige negative konsekvenser for menneske- og arbeidstakerrettigheter i selskapets leverandørkjeder. Utvikling og iverksetting av tiltak for å håndtere slike konsekvenser er et prioritert område for selskapet i 2022.

Partnerskap og samarbeid med leverandører
Som ledd i denne prosessen har Statkraft innledet diskusjoner med strategiske leverandører for å fremme anstendige arbeidsforhold basert på prinsippet om innflytelse. Dette er en anerkjennelse av Statkrafts ansvar for å understreke og spre respekt for menneskerettighetene og er ikke ment å bidra til eller forårsake skade. Statkraft erkjenner at effektiviteten av denne mekanismen kan variere, og at selskapet generelt sett har en sterkere evne til å påvirke forholdene på egne anlegg enn på operasjoner lenger nede i leverandørkjeden.

Statkraft søker derfor aktivt å samarbeide med leverandørene, som er forpliktet til åpenhet og å gi tilstrekkelig innsikt i deres leverandørkjede slik at alle relevante risikofaktorer kan identifiseres og håndteres på en riktig måte.

Overhodelse av grunnleggende rettigheter for ansatte og leverandører
En del av Statkrafts integrerte tilnærming til menneskerettighetsansvar innebærer også å adressere og redusere risiko som selskapet kan være knyttet til eller indirekte bidra til, men som ikke nødvendigvis er forårsaket av Statkraft direkte. Dette er en del av Statkrafts forpliktelse til å ivareta og opprettholde retten til en tilstrekkelig levestandard.

Statkraft jobber kontinuerlig med å kommunisere forventninger til overholdelse av menneskerettigheter og samarbeider med leverandører for å forbedre innsatsen på dette området. Noen av selskapets nåværende fokusområder som representerer problemstillinger der det er størst faktisk og potensiell risiko for negativ innvirkning på mennesker og lokalsamfunn, inkluderer:

  • En lønn å leve på. Statkraft garanterer "levelønn" for alle ansatte og krever det samme for lokale arbeidsplasser uavhengig av arbeidsgiver. Selskapet tar sikte på å implementere denne policyen i 2022 og videre fremover og er i ferd med å utvikle en trinnvis plan for å gjøre forpliktelsen til virkelighet for nye prosjekter, inkludert fastsettelse av levelønn for alle de 19 geografiske stedene selskapet er til stede. Samtidig gjøres løpende vurderinger for å avdekke hvordan prinsippet best kan settes i verk i eksisterende byggeprosjekter, og hvordan man kan fremme prinsippet i resten av leverandørkjeden.

  • Regulert arbeidstid. Statkraft vil overholde nasjonale arbeidstidsbestemmelser og de anbefalte grensene fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), og selskapet er forpliktet til å fremme etterlevelse av slike standarder i leverandørkjeden. Arbeid pågår for tiden for å kartlegge potensielle gap mellom lokale og nasjonale arbeidstidsbestemmelser sett i forhold til ILOs anbefalte grenser. Der det avdekkes hull, vil Statkraft bruke prinsippet om at strengeste standarder gjelder.

  • Forebygging av tvangsarbeid og barnearbeid. Statkrafts ansatte, entreprenører og leverandører har en grunnleggende rett til ikke å bli utsatt for slaveri, trelldom eller tvangsarbeid. Dette er spesifikt relevant for visse solenergiprosjekter som nettopp har startet opp byggefasen. Statkraft har derfor tatt grep for å sikre at fremtidige kontrakter knyttet til utbygging av solkraft bli tildelt leverandører som forsyner materialer fra land og regioner der det er begrenset risiko for tvangsarbeid.

    Videre publiserer Statkraft en årlig erklæring i henhold til paragraf 54(1) i Modern Slavery Act 2015. Erklæringen oppsummerer stegene selskapet har tatt med sikte på å forhindre og bekjempe moderne slaveri i egen virksomhet eller forsyningskjede. For eksempel oppsummerer erklæringen hvordan Statkraft sikrer at selskapets etiske retningslinjer for leverandører blir etterlevd, hvordan ansatte får opplæring og veiledning knyttet til de etiske retningslinjene, og hvordan selskapet deltar i revisjonsprogram sammen med andre bransjeledere innenfor energiområet. Den beskriver også hvordan Statkraft arbeider for å bekjempe land- og leverandørspesifikk risiko gjennom en risikovurderingsprosess basert på grundige spørreskjemaer og internasjonale indekser som Transparency International Index og Yale Environmental Performance Index.

    Statkrafts etiske retningslinjer for leverandører ble oppdatert i juni 2022 for å gjenspeile økte standarder og med krav til leverandører om å gjennomføre "due diligence"-undersøkelser om menneskerettigheter diligence i tråd med internasjonale rammeverk som FNs veiledende prinsipper for forretningsvirksomhet og menneskerettigheter.

Relatert informasjon