Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Prosjektside Trollheim dammer - Gråsjø og Follsjø

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Dette er prosjektsiden for oppgraderingen av Trollheim dammer, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Her finner du informasjon om prosjektet, fremdrift og kontaktinformasjon.

Om prosjektet:

Rehabilitering av Follsjø og Gråsjø som utgjør Trollheim dammer pågår for fullt i fjellet over Trollheim Kraftverk i Surnadal i Møre og Romsdal. Dammene ble bygget på slutten av 1960 tallet og danner to kunstige sjøer (kraftmagasiner) i elva Folla. Gråsjø ligger innerst og er inntaksmagasin for det litt mindre Gråsjø kraftverk og Follsjø er inntaksmagasin for Trollheim kraftverk. Dammene blir rehabilitert og forsterket for å tilfredsstille myndighetenes oppgraderte krav til damsikkerhet. Prosjektet går over seks år og er planlagt ferdig i 2026.

Kraftverkene Trollheim og Gråsjø stod ferdig i henholdsvis 1968 og 1970. Trollheim med en installert effekt på 130MW og en årlig produksjon på 851GWh, og Gråsjø med en installert effekt på 15MW og 84GWh årsproduksjon.

Dammene plastres både oppstrøms og nedstrøms og det kommer på plass et nytt lekkasjemålesystem. Hovedentreprenør er Skanska.

Da prosjektet startet i 2020 var det Statkrafts største damrehabiliteringsprosjekt. Arbeidet innebærer både oppstrøms og nedstrøms plastring, utvidelse av flomløp, forsterkninger, lekkasjemålinger mm. De største utfordringene i prosjektet er knyttet til høyrisiko arbeid, vanndisponering i forbindelse med oppstrøms plastring, utvidelse av flomløpet i Follsjø og minstevannsføringen i Surna.

Nøkkeltall

 • 6 år
  Byggetid
 • 2026
  Ferdigstillelse

Natur og miljø

Statkraft har som mål å gjennomføre prosjektet på en natur- og miljømessig god måte, men det er et omfattende arbeid som skal gjøres høyt i terrenget. For å oppnå sikker og effektiv transport av maskiner inn og massetransport ut er det bygget nye tilkomstveier, eller eksisterende veier er blitt oppgradert. Naturlig vegetasjon er tatt vare på for å kunne legges tilbake når arbeidet er ferdig

I 2022 skjedde et større uventet utslipp av slam i elva Surna da kraftmagasinene Follsjø og Gråsjø ble tappet ned i forbindelse med damrehabiliteringen. Disse dammene har ikke vært tappet ned siden de ble bygget på 1960-tallet

Statkraft vil sette i gang flere tiltak både på kort og mellomlang sikt for å tilbakeføre elva slik den var før slamutslippet i 2022. Planen er basert på dialogen med de berørte partene og undersøkelsene gjort av Cowi og NINA.

Prosjektets fremdriftsplan

 • 2020

  Prosjektstart

 • 2026

  Planlagt ferdigstillelse

Kontakt oss for mer informasjon:

Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt