Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Gråurda vindkraftverk

Norge / Vindkraft / Prosjekt

Denne nettsiden orienterer nærmere om planene og prosessen frem til et eventuelt vindkraftverk på Gråurda i Heim og Orkland kommuner.

Norge trenger tilgang på mer fornybar kraft. Samfunnet skal elektrifiseres for å redusere forbruket av fossile energikilder og nå klimamålene. Mer kraft skal bidra til at eksisterende industri blir mer bærekraftig og muliggjøre ny grønn næring og verdiskaping.  
 
Trøndelag styrer mot en svekket kraftbalanse og både Heim og Orkland kommune, med kraftkrevende industri som Wacker Holla og Elkem Thamshavn, vil ha et økt behov for tilgang på fornybar kraft. Vindkraft på land har i dag den laveste kostnaden for ny kraft og er den kraftkilden som på kort og mellomlang sikt gjør det mulig å øke produksjonen.  
 
All kraftutbygging krever arealer og gir naturinngrep. Statkraft vurderer derfor natur og miljøhensyn nøye. Det er viktig for oss å lytte til de som kjenner nærmiljøet best, og legge til rette for involvering av de som bor tettest opp til det aktuelle området.  

Prosjektet

Statkraft mener Gråurda kan være et egnet sted for vindkraft, og at et vindkraftverk vil gi et viktig bidrag til kraftbehovet. Det er bygget flere vindkraftverk i regionen; Hitra 1&2, Smøla og Geitfjellet. Gråurda er lokalisert i nærheten av Geitfjellet. Det er en fordel at det er et allerede etablert vindkraftområde med god lokal kompetanse innen vindkraft.  

Vindressursene på Gråurda er gode, noe som legger til rette for høy kraftproduksjon. Gjennom en konsekvensutredning vil man utrede hvor godt egnet området er for vindkraft.  
 
Prosjektet vil gi mer kraft som styrker konkurransekraften til eksisterende industri og legger til rette for ny industriutvikling og lokal verdiskaping. Hvis prosjektet blir realisert vil kommunen motta eiendomsskatt og produksjonsavgift. Vindkraftprosjektet vil også i seg selv skape arbeidsplasser i Heim og Orkland – både direkte og indirekte i utvikling og byggefasen og direkte heltidsjobber i driftsfasen.  
 
Vi har et sterkt fokus på bærekraft og vurderer natur- og miljøhensyn nøye, samt ser på mulige avbøtende tiltak før vi beslutter å gå videre med prosjektet. Utbyggingen skal gjennomføres på en mest mulig skånsom måte for natur og omgivelser.  
 
Utformingen av anlegget vil avhenge av den videre prosessen med lokal medvirkning og innspill. En konsekvensutredning vil også avdekke forhold/temaer som vi må ta hensyn til, og som vil påvirke antall turbiner, størrelse, plassering av adkomstvei og omfang av planområdet.  
 
Statkraft er 100 prosent eid av den norske stat og har bygget og driftet kraftverk i Norge i mer enn 125 år. Vi er en langsiktig og forutsigbar eier med fokus på lokal verdiskaping. I denne regionen har vi mer enn 20-års erfaring med utbygging og drift av Smøla og Hitra 1, og erfaring fra utbygging og drift av Hitra 2 og Geitfjellet i nyere tid. Statkraft er den største aktøren på vindkraft i Norge. 

Mulig tidslinje

 • Høst 2024

  Planinitiativ

 • Vår 2025

  Varsel om planoppstart/Melding

 • Høst 2025

  Fastsettelse av planprogram og konsekvensutredning

 • 2026

  Planforslag og konsesjonssøknad

 • 2028

  Planvedtak og konsesjonsvedtak

 • 2029

  Byggestart

 • 2030/2031

  Drift

Vanlige spørsmål og svar

Her finner du oversikt over spørsmål og svar om prosjektet og om vindkraft generelt.

Begreper

En melding

En tidlig varsling av et planlagt prosjekt for å gi berørte parter informasjon om prosjektet og anledning til å komme med innspill. 

Konsekvensutredningsprogram

(KU-program) skal gi oversikt over alle temaer som bør utredes for negative og positive virkninger av planene. Les mer på www.nve.no/konsesjon Planinitiativ er starten på en reguleringsplan. 

Planinitiativ

Planinitiativets viktigste funksjon er å starte dialogen mellom utbygger og kommunen, ved å angi hva som planlegges å bygges og påvirket område.

Planprogram

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og planprosessen, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. Områderegulering er en type reguleringsplan.

Områderegulering

Områderegulering skal gi nødvendige områdeavklaringer der kommunen ser behov for dette. For vindkraft er det tiltakshaver som utarbeider forslag til områderegulering, et planforslag. Det er kommunen som eventuelt vedtar områdereguleringen.

Kontakt

Vi ønsker å legge til rette for et best mulig resultat for alle parter, og setter pris på innspill fra de som kjenner nærmiljøet aller best. Dersom du har spørsmål eller kommentarer ta kontakt med oss:
Silvia Brown
Prosjektleder
Mann som smiler
Geir Fuglseth
Pressekontakt