Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Miljø

I takt med overgangen til en fremtid basert på fornybar energi, vil antallet kraftproduserende anlegg øke over hele verden. Vi er opptatt av å håndtere miljøpåvirkningene av våre aktiviteter på en ansvarlig måte.

I alle aktiviteter fra bygging til drift vurderer vi miljørisiko, veier ulike hensyn opp mot hverandre, og setter i verk avbøtende tiltak. Når vi bygger et nytt kraftverk, bruker vi internasjonal god praksis og anerkjente retningslinjer. Når et kraftverket er satt i drift, følger vi de miljømessige konsesjonene og lisensene som er gitt.

Kraftproduksjon har innvirkning på miljøet

All kraftproduksjon har innvirkning på miljøet. Vi har derfor et sterkt fokus på både forskningsaktiviteter og nøye planlegging for å forutsi, forstå og minimere miljøpåvirkningene av våre aktiviteter.

Storskala vannkraftutbygging kan for eksempel gi betydelige endringer i naturområder. I elvene er ferskvannsarter som villaks, ørret og elvemuslinger sårbare for vandringshinder og endringer i vanntemperatur, hastighet og volum. Vi jobber systematisk for å minimere eller dempe slike påvirkninger gjennom eksempelvis å forbedre fiskens habitater og gyteområder og hjelpetiltak under fiskens migrasjon.

Vindparker har innvirkning på dyr som lever i luft, fugler og flaggermus spesielt, så vel som på vandringsmønsteret til dyr som lever på bakken. I forkant av all aktivitet gjennomfører vi omfattende miljøkonsekvensvurderinger og identifiserer avbøtende tiltak, som for eksempel å etablere arbeidsfrie soner under bygging og drift. Områder med biologisk mangfold eller sensitive områder som påvirkes av utbyggingen identifiseres tidlig i planleggingsfasen. I tillegg samler vi informasjon om rødlistede arter.

Miljøeffektene av solparker er under kartlegging, og det jobbes fremdeles med å forstå konsekvensene  fullt ut. Vi søker kontinuerlig ny kunnskap om hvordan vår virksomhet innvirker på miljøet, og vi identifiserer og setter i verk nødvendige tiltak for å minske påvirkningen.

All bygging av infrastruktur har innvirkning på landskapet. Vi arbeider for å redusere eller dempe disse virkningene gjennom prosjekter for revegetering, ved å unngå forurensning til jord, luft og vann og gjennom forsvarlig avfallshåndtering.

Endringer i arealbruk påvirker det biologiske mangfoldet. Når antallet landkrevende prosjekter for fornybar kraft øker må vi håndtere utfordringene knyttet til miljøet som oppstår, og vårt mål er å minimere potensielt negative innvirkninger.

Eksempler på miljøtiltakRelatert innhold