Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Forretningsetikk og compliance

Vi ønsker å lede an i den globale overgangen til fornybare energisystemer og annerkjennes for våre tydelige etiske prinsipper. Vi opererer i en rekke forskjellige land og møter regelmessig etiske dilemmaer. Vi jobber hardt for å sikre god beredskap til å håndtere disse dilemmaene på en forsvarlig måte, i tråd med vår nulltoleranse for korrupsjon.

Etikk: Bra for samfunnet og bra for business

Vi er overbevist om at høye etiske standarder er bra både for samfunnet og næringslivet. Vi har forpliktet oss til høye etiske standarder i all vår forretningsvirksomhet. Denne forpliktelsen reflekteres i våre etiske leveregler, i levereglene for våre leverandører, i vår strategi og i måten vi utøver våre forretningsprosesser.

Vi har nulltoleranse mot å tilby, gi, aksepterere, be om eller motta bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler. Vi arbeider også for å sikre rettferdig konkurranse, unngå uetiske samarbeidspartnere, sikre personvern og forhindre alle former for svindel.

Vi forventer at alle som jobber med og for oss lever opp til våre høye etiske standarder. Vi oppfordrer både interne og eksterne parter til å melde fra om det blir oppdaget noe bekymringsverdig knyttet til vår virksomhet.

I 2020 oppfylte vi vårt mål om null alvorlige compliance-hendelser, det vil si ingen alvorlige brudd på gjeldene lover og regler for korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. Det er vi stolte av, men vi anser ikke dette som en fullført oppgave. Vi strever kontinuerlig for å sikre en solid etisk kultur og å jobbe med forbedringsmuligheter.


Betydningen av god forretningsetikk

Å drive vår virksomhet på en etisk forsvarlig måte er et viktig fundament og gir oss vår sosiale og juridiske lisens til å operere. Det gjør at vi kan tilby gode produkter med integritet og profesjonalitet, at vi kan legge til rette for flere partnerskap, at vi kan vinne flere kontrakter og trekke til oss investeringer, at vi kan bygge opp goodwill i samfunnene vi har innvirkning på. God etisk forretningsskikk er avgjørende for å gjøre Statkrafts energiløsninger attraktive på lang sikt.


Vår tilnærming og våre initiativer

Vi har etablert et omfattende program med aktiviteter rundt forretningsetikk og compliance. Programmet har et særlig fokus på de største risikoene og tar for seg høyrisikoprosesser innenfor forretningsutvikling, fusjoner og anskaffelser og prosesser i leverandørkjeden.

Våre virksomheter spenner over mange land, og noen av disse ligger høyt på korrupsjonsfare-indeksen til Transparency International. Det utsetter oss for etiske utfordringer, og vi er særlig nøye med å justere vårt compliance-program til å håndtere risiko i forskjellige markeder. Et eksempel er Brasil, der vi har satt i verk et bredt spekter av tiltak siden vi overtok den kontrollerende eierandelen i vårt selskap der. Dette har omfattet ansettelse av ekspertressurser, hyppige opplæringstiltak og aktiviteter knyttet til kulturbygging.

Byggeklossene i arbeidet vårt

Under kan du lese mer om byggeklossene i vårt compliance-arbeid. Vi har også inkludert eksempler på hvordan vi styrker bevisstheten og opprettholder en sterk intern kultur rundt forretningsetikk.

Compliance-program

Vårt compliance-program, som har som fokus å sikre at vi agere i samsvar med lover og regler, omfatter ulike opplærings- og kommunikasjonstiltak. Compliance-programmet blir regelmessig oppdatert for å gjenspeile nye risikomomenter som blir avdekket gjennom risikovurderinger.

Les mer

Varsling av bekymringer (whistleblowing)

Vi har et etablert system for rapportering av bekymringer, og vi oppfordrer ansatte til å rapportere bekymringer når det er mistanke om brudd på Statkrafts leveregler.

Les mer

Bevissthets- og kulturbygging

Et viktig element i compliance-programmet er vår innsats for å styrke kulturbyggingen og bevisstheten rundt selskapets forretningsetikk.

Les mer