Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Innvirkning på lokalsamfunn

Med mål om å ha en positiv innvirkning i lokalsamfunnene der vi utvikler og driver kraftverk, anvender vi god praksis i vår virksomhet. Et ledd i dette er initiativer for å ta opp sentrale spørsmål av betydning i samfunnene.

En viktig del av Statkrafts engasjement og arbeid med å lede an i energiskiftet er at selskapets virksomhet skal skape verdier både for selskapet selv og for landene og samfunnene som selskapet opererer i. Grunnlaget for en positiv innvirkning i samfunnene er at Statkraft etterlever lover og regler som gjelder i landene, og tar veiledning fra relevante internasjonale standarder og prinsipper.

Samfunnsengasjement
Mange former for energiproduksjon kommer i direkte kontakt med menneskers liv. Sol-, vind- og vannkraft er alle landintensive former for kraftproduksjon, og det vil trolig bli en økning i antall lokalsamfunn som blir direkte berørt av tilhørende aktiviteter. Statkraft er fast bestemt på å finne innovative løsninger på utfordringene som lokal sosial og økonomisk utvikling byr på.

Gjennom å engasjere seg aktivt med lokalsamfunn arbeider Statkraft for å finne måter der selskapets aktiviteter også kan skape verdier for lokalsamfunn og land. Ved igangsetting av nye byggeprosjekter samarbeider Statkraft med lokale interessenter – lokale myndigheter og samfunnsrepresentanter, samfunnsorganisasjoner og representanter for urfolk – for bedre å forstå hva som betyr noe for dem, hva som forventes av Statkraft, og hvordan Statkraft kan tilby løsninger på felles utfordringer. I tillegg gjennomfører Statkraft bevisstgjøringsprogrammer for å informere lokalsamfunn om fordelene med fornybar energi og deltar på liknende vis i andre typer investeringer i samfunnet.

I India har Statkraft for eksempel åpnet et offentlig informasjonssenter ved vannkraftanlegget Tidong og har holdt flere konsultasjonsmøter om kompensasjon for mulig avlingsbortfall for bønder som er berørt av utbyggingen. Et viktig mål for enhver prosjektutvikling er å sikre at tap av jord, produksjon eller tilgang til ressurser blir kompensert på en bærekraftig måte.

Samfunnsutvikling
Statkraft vurderer og håndterer innvirkningene av kraftutbygging i tråd med internasjonale rammeverk, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. For nye prosjekter gjelder også standardene til International Finance Corporation (IFC) for miljø og sosial bærekraft.

Statkraft integrerer den internasjonale rettledningen i selskapets prosesser på følgende måter:

  • Statkraft følger avbøtingshierarkiet. Det betyr å unngå, minimere, redusere eller kompensere for negativ innvirkning av våre aktiviteter, inkludert å utforske levedyktige alternativer for teknisk design og/eller plassering når det er mulig.

  • Statkraft fremmer langsiktig samfunnsutvikling i våre innflytelsesområder. Dette bidrar positivt til den langsiktige bærekraften til våre investeringer ved at det generere synergier med våre vertsland og lokalsamfunn.

  • Statkraft engasjerer seg systematisk med våre sentrale interessenter og søker å etablere konstruktive og lydhøre relasjoner.

Samfunnsinvesteringer
I tråd med målet om å innvirke  positivt på lokalsamfunnene har Statkraft satt i verk sosiale utviklingsprogrammer som er utformet for å minimere og dempe de negative virkningene av selskapets virksomhet, samtidig som det gir fordeler fra våre aktiviteter til lokalsamfunnene. Statkraft arbeider med et bredt spekter av samfunns- og samfunnsutviklingstiltak i våre virksomhetsland. I Chile har Statkraft for eksempel inngått et samarbeid med INACAP Technical Training Centre og Technological University of Chile for å trene 40 lokale folk i grunnleggende vedlikehold av infrastruktur. Programmet fokuserer på landbruk, forbedret markedstilgang, støtte til helsekampanjer, pedagogisk opplæring, styrking av ferdigheter og ledertrening.

Forebygge og håndtere lokal miljøpåvirkning
For å motvirke de negative klimaendringene er det nødvendig å erstatte fossile energikilder med fornybare. Det innebærer å utnytte naturressurser, og det vil uunngåelig kunne påvirke miljøet.

Det grunnleggende spørsmålet er om disse virkningene er akseptable gitt de positive fordelene med fornybar energi. I Statkrafts markeder har nasjonale myndigheter som mål å balansere miljøpåvirkning og utnyttelse av naturressurser gjennom konsesjoner for fornybar kraft, og Statkraft sørger for å innpasse konsesjonskravene i sin virksomhet.

Ved å bruke vann til kraftproduksjon spiller Statkraft en viktig rolle i forvaltningen av en felles ressurs og søker alltid å etablere en ansvarlig praksis for vannforvaltning. Under utviklingen og driften av Statkrafts vannkraftverk samarbeider selskapet med lokalsamfunn for å fremme bedre bruk av vannressurser og bedre strukturer for vannregulering.

Statkraft har også på vellykket bidratt til å koordinere lokalsamfunn for å forbedre vanneffektiviteten. I Tyrkia samarbeidet Statkraft for eksempel med lokalsamfunn for å få til bedre irrigasjonsordninger nedenfor Kargi-dammen og hjalp også bønder ovenfor dammen med å få i gang nye landbruksinitiativer, som birøkt. I Peru bidrar Statkraft til å styrke livsgrunnlaget i landlige områder ved å sikre tilgangen til vann og forbedre vanningssystemer for åkrene.

Relatert informasjon

Relaterte artikler