Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vedtatt i foretaksmøte 24. juni 2021.

 

§ 1

Foretakets navn er Statkraft SF.


§ 2

Foretakets formål er å eie alle aksjene i Statkraft AS samt å gi lån til Statkraft AS, og å eie kraftverk som leies ut og andeler i selskaper som i utlandet driver energianlegg, handel med energi og virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette.

 

§ 3

Foretakets forretningskontor er i Oslo.

 

§ 4

Foretaket hører inn under Nærings- og fiskeridepartementet.

 

§ 5

Statens innskudd i Statkraft SF er NOK 48 250 000 000.

 

§ 6

Foretakets styre skal etter foretaksmøtets bestemmelser bestå av fra 7 til 9 medlemmer samt eventuelle varamedlemmer. Foretakets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

To, eventuelt tre medlemmer og eventuelle varamedlemmer for disse, velges av og blant de ansatte i foretaket etter de regler som gjelder for dette etter statsforetakslovens § 20 med tilhørende forskrifter.

 

§ 7

Foretaket skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan” Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i foretakets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

 

§ 8

Ordinært foretaksmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Foretaksmøtet holdes i Oslo. På det ordinære foretaksmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

  • Fastsettelse av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under foretaksmøtet.

 

§ 9

Foretaket kan ikke uten beslutning i foretaksmøte

  • avhende eller pantsette aksjer i Statkraft AS, eller pantsette andre eiendeler;
  • møte og avgi stemme i generalforsamling i Statkraft AS.

 

§ 10

I tilknytning til foretakets industrikontrakter og avtaler om foregrepne hjemfall som er inngått ved politisk vedtak, gjelder en egen informasjonsplikt for selskapet overfor Olje- og energidepartementet:

  • Dersom selskapet gjennom reforhandlinger eller utøvelse av sitt forretningsmessige ansvar, foretar endringer som gir vesentlige negative konsekvenser for sysselsettingen i det lokalsamfunn kraften er forutsatt nyttet, må endringene skriftlig forelegges departementet før de gjennomføres med bindende virkning for selskapet.

Etter skriftlig henvendelse fra departementet er selskapet til enhver tid forpliktet til å gi skriftlig informasjon til departementet om den berørte industris kraftkontrakter, kraftforbruk, etc.