Jump to content Jump to navigation Jump to search

Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 15. september 2017.

§ 1

Selskapets navn er Statkraft AS.

§ 2

Selskapets formål er, selv eller gjennom deltakelse i eller samarbeid med andre selskaper, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg, forestå fysisk og finansiell energihandel, samt drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette.

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på kroner 33 600 000 000, fordelt på 200 000 000 aksjer à kroner 168. Selskapets aksjer kan kun eies av Statkraft SF.

§ 5

Selskapets styre skal etter generalforsamlingens bestemmelser bestå av fra 7 til 9 medlemmer samt eventuelle varamedlemmer. Selskapets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

To, eventuelt tre medlemmer og eventuelle varamedlemmer for disse, velges av og blant de ansatte i selskapet etter de regler som gjelder for dette etter aksjeloven §§ 6-4 og 6-5 med tilhørende forskrifter.

§6

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note i årsberetningen. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens §6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens ”Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises også til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 7

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

a) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8

Ordinær generalforsamling innkalles med to ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med én ukes varsel.

§ 9

I tilknytning til selskapets industrikontrakter og avtaler om foregrepne hjemfall som er inngått ved politisk vedtak, gjelder en egen informasjonsplikt for selskapet overfor Olje- og energidepartementet:

  • Dersom selskapet gjennom reforhandlinger eller utøvelse av sitt forretningsmessige ansvar, foretar endringer som gir vesentlige negative konsekvenser for sysselsettingen i det lokalsamfunn kraften er forutsatt nyttet, må endringene skriftlig forelegges departementet før de gjennomføres med bindende virkning for selskapet.
  • Etter skriftlig henvendelse fra departementet er selskapet til enhver tid forpliktet til å gi skriftlig informasjon til departementet om den berørte industris kraftkontrakter, kraftforbruk, etc.

§ 10

Selskapet skal ikke stille pant eller annen sikkerhet i noen av sine aktiva. Dette skal ikke være til hinder for at selskapet kan

  • opprettholde og stille nye sikkerheter i henhold til avtaler om at fylkeskommuner og energiselskaper kan stille sikkerhet i enkelte kraftverk for finansiering av sitt erverv av rettigheter i de aktuelle kraftverk; 
  • stille sikkerhet overfor banker og andre finansinstitusjoner i forbindelse med daglige banktransaksjoner, herunder handel med finansielle instrumenter og verdipapirer;
  • stille sedvanlige sikkerheter som ledd i selskapets daglige drift, herunder kjøp og salg på organiserte markedsplasser, etc.
Kontakt oss