Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 15. september 2017.

§ 1

Selskapets navn er Statkraft AS.

§ 2

Selskapets formål er, selv eller gjennom deltakelse i eller samarbeid med andre selskaper, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg, forestå fysisk og finansiell energihandel, samt drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette.

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på kroner 33 600 000 000, fordelt på 200 000 000 aksjer à kroner 168. Selskapets aksjer kan kun eies av Statkraft SF.

§ 5

Selskapets styre skal etter generalforsamlingens bestemmelser bestå av fra 7 til 9 medlemmer samt eventuelle varamedlemmer. Selskapets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

To, eventuelt tre medlemmer og eventuelle varamedlemmer for disse, velges av og blant de ansatte i selskapet etter de regler som gjelder for dette etter aksjeloven §§ 6-4 og 6-5 med tilhørende forskrifter.

§6

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note i årsberetningen. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens §6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens ”Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises også til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 7

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

a) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8

Ordinær generalforsamling innkalles med to ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med én ukes varsel.

§ 9

I tilknytning til selskapets industrikontrakter og avtaler om foregrepne hjemfall som er inngått ved politisk vedtak, gjelder en egen informasjonsplikt for selskapet overfor Olje- og energidepartementet:

  • Dersom selskapet gjennom reforhandlinger eller utøvelse av sitt forretningsmessige ansvar, foretar endringer som gir vesentlige negative konsekvenser for sysselsettingen i det lokalsamfunn kraften er forutsatt nyttet, må endringene skriftlig forelegges departementet før de gjennomføres med bindende virkning for selskapet.
  • Etter skriftlig henvendelse fra departementet er selskapet til enhver tid forpliktet til å gi skriftlig informasjon til departementet om den berørte industris kraftkontrakter, kraftforbruk, etc.

§ 10

Selskapet skal ikke stille pant eller annen sikkerhet i noen av sine aktiva. Dette skal ikke være til hinder for at selskapet kan

  • opprettholde og stille nye sikkerheter i henhold til avtaler om at fylkeskommuner og energiselskaper kan stille sikkerhet i enkelte kraftverk for finansiering av sitt erverv av rettigheter i de aktuelle kraftverk; 
  • stille sikkerhet overfor banker og andre finansinstitusjoner i forbindelse med daglige banktransaksjoner, herunder handel med finansielle instrumenter og verdipapirer;
  • stille sedvanlige sikkerheter som ledd i selskapets daglige drift, herunder kjøp og salg på organiserte markedsplasser, etc.