Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fjernvarme

Fjernvarme, også kalt urban energi, er en sentral del av energiforsyningen i byer og tettsteder, sammen med strømnettet.

Fjernvarme er et energifleksibelt og vannbårent system som utnytter fornybar overskuddsenergi, gjerne fra lokale ressurser som for eksempel biobrensel, avfall og spillvarme fra industri. Dette sikrer gjenbruk av råstoff som ellers ville gått til spille, noe som blir viktig for å sikre overgangen til en mer sirkulær økonomi og reduksjon av klimagassutslipp. Bruk av fjernvarme avlaster også strømnettet og har over mange år bidratt til å fase ut fossil energibruk i bygg og industri.

Nøkkeltall om Statkrafts fjernvarmeanlegg fra 2022

  • 13
    Antall fjernvarmeanlegg
  • 1,1 TWh
    Total produksjon
  • 872 MW
    Installert effekt

Gjenbruk og økt ladekapasitet i strømnettet

Fjernvarme gir et nyttig bidrag til den sirkulære økonomien. I byer med fjernvarme er det mulig å få til et godt samspill mellom bruk av elektrisk kraft og fjernvarme. Når bygg benytter fjernvarme til oppvarming, frigjøres elektrisk kapasitet til andre formål som ladning av elbiler eller andre strømintensive formål. Beregninger viser at strømnettet kan spares for store investeringer når fjernvarmen avlaster strømnettet i perioder med høyt forbruk.
Kran som graver i flis
Stjørdal, Norge
Foto: Mikal Sveen

Flis som skal brennes ved Stjørdal fjernvarmesentral.

Vår fjernvarmeambisjon

Vi har som ambisjon å styrke vår rolle som en lønnsom og innovativ fjernvarmeaktør i Norge og Sverige. Vi vil ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye, smarte løsninger. Videre vil vi engasjere oss på utbyggernes banehalvdel for å sikre at fjernvarme blir installert og utnyttet på best mulig måte og legge til rette for et energieffektivt bygg.

Les mer om våre strategiske ambisjoner

Mann stående i kontrollrom på fjernvarmesentral
Kungsbacka Hammargård, Sverige
Foto: Mikal Sveen

Styring av anlegget på Kungsbacka fjernvarmesentral i Sverige.

Hvordan fungerer fjernvarme

Fjernvarme handler om oppvarming av vann. Et fjernvarmeanlegg kan i praksis sammenlignes med et sentralvarmeanlegg som forsyner ett eller flere bygg med varmt vann. Varmtvannet sirkulerer mellom denne varmesentralen og kundens sentral i nedgravde, isolerte stålrør. Kundene benytter vannet til oppvarming gjennom vannbåren gulvvarme, ventilasjon, radiatorer og oppvarming av tappevann. 

I et fjernvarmesystem kan vannet varmes opp på mange måter. Statkraft benytter blant annet overskuddsenergi fra industri, energi fra kloakkrenseanlegg og deponigass samt energi fra havregrynproduksjon og sjøvann. Denne energien finnes og tilføres ofte lokalt i distribusjonsnettet. I tillegg har vi også større, sentrale fjernvarmeanlegg med energigjenvinning fra både skogsvirke (bark, GROT, heltre, veirydding etc.) og avfall. 

Det finnes også løsninger for å benytte varme til kjøleproduksjon i bygg. Kjøleløsninger kan leveres både via fjernkjølenett eller gjennom lokale løsninger installert i det enkelte bygg. I tillegg kan man relativt enkelt benytte tradisjonelle kjølekompressorer i kombinasjon med fjernvarme.

Lær mer om fjernvarmesentralene våre

Statkraft eier og drifter fjernvarmesentraler i Norge og Sverige. Les mer om den nordiske fjernvarmevirksomheten vår ved å utforske kartet under.