Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Delt verdiskapning

Vi går foran i skiftet mot fornybar energi, og vi skal samtidig drive virksomheten på en måte som skaper verdier både for landene og lokalsamfunnene vi opererer i, og for selskapet.

En systematisk tilnærming til lokalsamfunn

De fleste former for energiproduksjon har en direkte innvirkning på menneskers liv. Sol, vind og vann er alle arealintensive former for kraftproduksjon, og det vil trolig være et økende antall lokalsamfunn som blir direkte berørt av våre aktiviteter. Vi ønsker å finne gode og innovative løsninger på lokale utfordringer knyttet til sosial og økonomisk utvikling der vi opererer.

Gjennom tett samarbeid med lokalsamfunn jobber vi for å finne måter som gjør at våre aktiviteter også skaper verdi for regionene og landene vi befinner oss i. Når vi starter nye byggeprosjekter er vårt mål at disse også skal komme lokalsamfunnene til gode.

Når vi går inn i nye områder eller er tidlig i byggefasen, samarbeider vi med de som blir berørt for å forstå hva som er viktig for dem, hva som forventes av oss og hvordan vi kan finne gode løsninger på felles utfordringer. Kunnskap og bevisstgjøring er viktig og vi jobber med å informere lokalsamfunn om fordelene som er knyttet til prosjekter for fornybar kraft. Vi engasjerer oss også i ulike relevante initiativer i lokalsamfunnet som gir oss mulighet til å bidra utover det å levere ren energi.

Arbeid med lokalsamfunn

Innvirkningen fra Statkrafts virksomhet blir vurdert og håndtert i tråd med internasjonale rammeverk, som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. For nye prosjekter gir IFCs standarder nyttig veiledning.

Vi integrerer den internasjonale veiledningen i våre prosesser. Når vi for eksempel bygger et nytt vannkraftverk:

 • følger vi avbøtningshierarkiet. Det innebærer at vi unngår, minimerer, bøter på eller kompenserer negativ innvirkning fra våre aktiviteter, hvis mulig utforsker vi også alternativer for teknisk design og plassering.
 • arbeider vi for langsiktig samfunnsutvikling på områder der vi har innflytelse. Dette bidrar til å gjøre våre investeringer mer bærekraftige og kan skape synergier mellom vertsland og lokalsamfunn.
 • etablerer vi en konstruktiv dialog med våre interessentgrupper.

Vår tilnærming til delt verdiskapning

 • To personer i samtale
  Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

  Konsultasjon med interessenter

  I våre prosjekter rådfører vi oss med mange interessenter, som myndigheter, lokalsamfunn, organisasjoner og representanter for urfolk. Gjennom dialog og samarbeid prøver vi å finne løsninger for å forhindre, minske og håndtere mulige negative effekter av vår virksomhet. Denne dialogen pågår gjennom hele prosjektets levetid. Et mål ved all prosjektutvikling er å sikre at tap av jordbruksareal og produksjon blir kompensert på en rettferdig måte.

 • Vannkraftverk fra oven
  Rucatayo elvekraftverk i Chile
  Foto: Statkraft

  Investeringer i lokalsamfunn

  Målet med våre lokale utviklingsprogrammer er å redusere de negative virkningene vår virksomhet kan ha, og samtidig sørge for at vi gir noe tilbake til lokalsamfunnene. Et eksempel er Chile, der vi samarbeidet med opplæringssenteret INACAP og Chiles teknologiske universitet for å gi 40 innbyggere i lokalsamfunnet opplæring i vedlikehold av installasjoner. Våre tiltak er rettet mot jordbruk, forbedret markedsadgang, støtte til helsekampanjer, støtte til utdanning og lederopplæring.

 • Jordbruker ved et oliventre
  Foto: Eduard Pagria

  Bruk og forvaltning av naturressurser

  Ved å bruke vann til kraftproduksjon har vi en viktig rolle i forvaltningen av felles ressurser, og ønsker en ansvarlig praksis for vannforvaltning. Under bygging og drift av våre vannkraftverk samarbeider vi med lokalsamfunn for å sørge for optimal bruk av vannressurser. Et eksempel er vannkraftverket Kargi i Tyrkia, der vi med lokalsamfunnet forbedret vanningsoppleggeffektiviteten nedenfor Kargi-dammen, og bisto bønder ovenfor med å komme i gang med ny virksomhet, som for eksempel birøkting.

 • Et team på fire personer med hjelmer
  Himachal Pradesh, India
  Foto: Alf Berg

  Bruk av lokale leverandører

  Vi ønsker å styrke sysselsettingen i lokalsamfunnene der vi er til stede. I alle faser av våre prosjekter trenger vi varer og tjenester, og vi oppfordrer til bruk av lokale leverandører.

Relatert innhold