Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Skatt

Vi overholder skatteregler og praksis i alle landene vi opererer i, og alle konsernselskaper følger armlengdeprinsippet ved inngåelse av avtaler. Statkraft følger en skattestrategi som er prinsipiell, transparent og bærekraftig.

Statkrafts etiske retningslinjer, Statkrafts leveregler, beskriver hva som er forventet av alle i Statkraft, og vår tilnærming til beskatning er i samsvar med disse.

Skatteoptimalisering

Statkraft forholder seg til skatt på en måte som er i tråd med selskapets forretningsstrategi, og som har som mål å redusere virksomhetens kompleksitet og kostnader. Vi oppretter ikke kunstige skattestrukturer, og vi vurderer nøye alle implikasjoner av skatteplanlegging.

All skatteplanlegging må være i samsvar med konsernets rammeverk for skatteoptimalisering og strukturering. Dette er styrende for vår tilnærming til skatteplanlegging og er underlagt robuste vurderings- og godkjenningsprosesser. Rammeverket vårt sier at all skatteplanlegging må:

  • Støtte reell kommersiell aktivitet
  • Bygge på full fremlegging av fakta og øvrige omstendigheter til relevante skattemyndigheter
  • Ikke benytte skatteregimer som anses som “skadelige” av OECD eller EU

Håndtering av skatterisiko

Statkraft har en etablert prosedyre for styring av skatterisiko som legger til rette for hensiktsmessig identifisering, måling, styring og rapportering av skatterisiko. Der det er betydelig usikkerhet eller kompleksitet i forhold til en risiko, kan det søkes ekstern rådgivning i samsvar med vårt interne rammeverk for dette.

Vi håndterer skattespørsmål og risikoer på en proaktiv måte for å maksimere aksjonærverdier etter skatt, samtidig som vi opererer i samsvar med gjeldende lovverk og Statkrafts sett med leveregler, Statkrafts leveregler.

Vårt forhold til skattemyndighetene

Vi er forpliktet til å sikre full overholdelse av alle lovpålagte regler og full åpenhet overfor skattemyndighetene. Vi samarbeider med skattemyndighetene basert på ærlighet, integritet og respekt. Vi samarbeider med skattemyndighetene der det er mulig for å løse tvister og oppnå enighet, men vi er forberedt på å prosedere der vi er uenige i et vedtak eller beslutning.

Vi arbeider konstruktivt med offentlige myndigheter om utvikling av skattelovgivningen, enten direkte eller gjennom bransjeforeninger. Statkraft har en sentralisert og enhetlig tilnærming til tolkning av skatteregler på konsernnivå.