Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ansvarlig leverandørkjede

Statkraft ønsker å sikre en ansvarlig forretningspraksis ved å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Våre Leveregler for leverandører beskriver hvilke krav vi stiller til våre forretningspartnere, gjennom kontraktsbestemmelser følger vi opp kravene.

Vår tilnærming til bærekraftige anskaffelser

Det er viktig for Statkraft å bidra til et bærekraftig og ansvarlig næringsliv, og dette gjelder også vår leverandørkjede. Vi veiledes av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Vi gjennomfører anskaffelser for å oppnå verdi, gode vilkår og å unngå negative påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Vi mener det er nødvendig å samarbeide med våre leverandører for å forbedre bærekraft på alle nivåer i leverandørkjeden.

 

"Vår ambisjon er å kjøpe fra leverandører som respekterer mennesker, samfunn og miljø"

 

I fjor kjøpte Statkraft fra om lag 13.000 leverandører som er lokalisert i hele verden. Anskaffelser gjennomføres av over 130 profesjonelle innkjøpere, og det er innkjøpsteam i femten land. De som jobber med anskaffelser i selskapet støttes av et eget bærekraftsteam i konsernets innkjøpsstab.

Våre leveregler for leverandører (Supplier Code of Conduct) er en del av alle kontrakter. Den forbyr uetisk og ulovlig forretningspraksis og krever at våre leverandører respekterer grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter og har standarder for helse og sikkerhet, miljø og personvern.

Vi krever at alle innkjøpsaktiviteter organiseres for å “unngå negative effekter på mennesker, samfunn og miljø". Arbeidet støttes av krav om at bærekraftsrisiko vurderes på samme måte som økonomisk og operasjonell risiko. Våre standard kontraktsmaler har krav til bærekraft. I tillegg er krav til bærekraft integrert i tilbudsforespørsler, og strategiske leverandører vurderes (som en del av kvalifikasjonskriteriene) på om deres styringssystemer har krav om respekt for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø, klima og forretningsetikk. Alle leverandører blir vurdert for integritet i Dow Jones Risk Center, i tillegg blir strategiske leverandører for sol- og vindkraft og batterier vurdert i EcoVadis.

Hvis vi oppdager negativ påvirkning knyttet til våre innkjøp, starter vi en dialog med leverandøren for å stanse og/eller rette forholdet. Dersom en negativ påvirkning ikke kan rettes, samarbeider vi med leverandøren om iverksettelse av avbøtende tiltak som er proporsjonale med påvirkningens alvorlighet og omfang.


Viktigste risikofaktorer

Vi erkjenner at vi ikke kan håndtere alle mulige negative konsekvenser i vår leverandørkjede. Vi foretar derfor en prioritering av risiko basert på alvorlighetsgrad og sannsynlighet. 

De fleste av Statkrafts innkjøp er direkte knyttet til kjøp av utstyr for å produsere elektrisitet og bygge kraftverk. Vi har identifisert bærekraftsrisiko i leverandørkjeden knyttet til utstyr brukt til vannkraftproduksjon, vindturbiner, solcellepaneler og batterier og transport til, og arbeid på, Statkrafts anlegg.

Vi håndterer risiko ved å stille spørsmål i anbudsfasen, og innta risikoreduserende tiltak i kontraktsvilkårene. Vi jobber for å utvikle, iverksette og følge opp tiltak. 


Potensiell risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden for utstyr til vannkraftproduksjon

Bilde av vannkraftverk

Elektromekanisk utstyr til vannkraftproduksjon er vanligvis spesiallaget til kraftverkets produksjonskapasitet. Leverandørkjeden er lang, og Statkraft har begrenset innsyn på de lavere nivåene. Statkrafts leverandører kjøper vanligvis materialer og komponenter fra underleverandører som bearbeides og monteres på anlegg. 

De viktigste materialene som brukes i alt elektromekanisk utstyr er stål, etterfulgt av kobber og aluminium. Om lag 50 prosent av komponentene som brukes i kontrollsystemer inneholder ett eller flere mineraler som ofte omtales som “konfliktmineraler”. For å redusere risiko for kjøp av mineraler fra konfliktområder ble kontraktsforpliktelsene ble revidert i 2022. 

I tillegg er det risiko for brudd på arbeidstakerrettigheter, bl.a. utilfredsstillende arbeidsforhold og mangel på likestilling på underleverandørenes verksteder (særlig ved grovbearbeidings- og sveiseanlegg).


Potensiell risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden for utstyr til vindkraftproduksjon

Produksjon av vindturbin

De viktigste komponentene i en vindturbin er rotorblader, rotornav, maskinhus og tårn. Leverandørkjeden er lang, og Statkrafts leverandører kjøper standard og bearbeidede komponenter fra en rekke underleverandører. Den viktigste komponenten i rotorblad er glassfiberforsterket plast (GRP), som også utgjør en stor del av rotoren og navet. Statkraft vurderer at det er risiko for tvangsarbeid og diskriminering av kvinner i forbindelse med produksjon av GRP-komponenter.


Potensiell risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden for utstyr til solkraftproduksjon og utstyr til Battery Energy Storage Systems (BESS)

Solcellepaneler

De viktigste komponentene er solcelle (PV) paneler, hvor polysilikon er viktigste innsatsfaktor, og vekselrettere. Vi er oppmerksom på risikoen for tvangsarbeid knyttet til innkjøp av polysilikon fra Kina. Statkraft tar sterk avstand fra tvangsarbeid, og har iverksatt tiltak for å redusere risiko gjennom økte krav til sporbarhet og rett til revisjon av leverandørkjeden. Framtidige kontrakter vil tildeles leverandører som kjøper innsatsfaktorer fra fabrikker som har begrenset risiko for tvangsarbeid, er transparente og gir innsyn i sin leverandørkjede. 

Vi har gjennomført en anbudsprosess for rammeavtaler for PV paneler og vekselrettere. Aktsomhetsvurderinger tilsier at enkelte leverandører kan knyttes til risiko for menneskerettighetsbrudd; vurderingene har vært diskutert i konsernledelsen som har besluttet både kortsiktige og langsiktige tiltak for å håndtere risiko. Håndtering av risiko knyttet til tvangsarbeid i leverandørkjeden er krevende og innsatsen til hvert enkelt selskapet er viktig, men ikke tilstrekkelig for å håndtere utfordringen. Av denne grunn arbeider Statkraft sammen med bransjeforeninger og andre selskaper i kraftsektoren for økt bevissthet, åpenhet og for å forbedre bransjestandardene for PV paneler og annet solkraftutstyr

De viktigste komponentene i batterilagringssystemer (BESS) er vekselrettere, batterier, transformatorer, verneutstyr og kjøle- og kontrollsystemer. Leverandørkjeden er lang, og Statkrafts leverandører kjøper standard og bearbeidede komponenter fra en rekke underleverandører. Det er sannsynlig at BESS[1]komponenter inneholder sjeldne metaller og mineraler som kan være utvunnet i konfliktsoner. Statkraft jobber med å analysere risiko og etablere en prosess som sikrer sporbarhet, på samme måte som vi har gjort for komponenter til solkraftproduksjon.


Annen risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i våre leverandørkjeder

Det er risiko for urimelig arbeidstid, korte hvileperioder og utilstrekkelig lønn til arbeidstakere i leverandørkjeden knyttet til all kraftproduksjon, også når leverandøren utfører arbeid på våre kraftanlegg og det gjelder særlig når arbeidet utføres av migran eller utenlandske arbeidere. 

Leverandørkjeden for konsulentvirksomhet og prosjekteringstjenester er kort, og arbeidet utføres vanligvis i land hvor Statkraft har virksomhet. Statkraft vurderer risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettighetene som lav. 

Statkraft erkjenner at det er mulig risiko knyttet til arbeidsforhold i forbindelse med transport av varer og kjøp av noen indirekte materialer og tjenester. I 2022 kontrollerte Statkraft egne renholdskontrakter og etablerte ny kontraktsmal for kjøp av renholdstjenester i Norge. De siste årene har Statkraft arbeidet systematisk for å redusere antall skadelige kjemikalier og oljer som brukes til drift av kraftverk, og i 2023 vil vi vurdere risiko forbundet med bruk av kjemikalier til renhold.

Risiko knyttet til forretningsetikk (risiko for svindel og korrupsjon) er fortsatt under press, vi arbeider for å redusere denne gjennom økt bevisstgjøring.


Leveregler for leverandører

Våre krav er beskrevet i Statkrafts "Leveregler for leverandører" og omfatter helse, miljø og sikkerhet, klima, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og forretningsetikk. Statkrafts leverandører må oppfylle disse kravene som gjenspeiler våre forventninger om ansvarlig forretningsførsel.

Under anskaffelsesprosessen blir tilbydere informert om kravene i Statkrafts Leveregler for leverandører. Levereglene, samt avtaleklausuler som gir Statkraft rett til å følge opp etterlevelsen av kravene, inngår i alle kontrakter.


Kontroll

For å sikre at våre leverandører følger våre "Leveregler for leverandører" gjennomfører vi kontroll og møter med våre leverandører.

Aktsomhetsvurdering av strategiske leverandører

For å operasjonalisere forventninger og kommende lovkrav har Statkraft utviklet et rammeverk og metodikk for aktsomhetsvurdering av strategiske leverandører og dens leverandørkjede, kalt Know Your Supplier (“KYS”). Dette er en praktisk og operativ tilnærming for å vurdere og administrere forsyningskjederisiko. Rammeverket er utviklet for å vurdere risiko spesifikt hos strategiske leverandører. Imidlertid vil resultatet av flere målrettede KYS-vurderinger bidra til mer informasjon om leverandørkjeden generelt.


Bærekraftsvurdering av globale leveransekjeder

Statkraft har gått sammen med EcoVadis for å måle og forbedre vår påvirkning på bærekraftsarbeidet. I 2022 er EcoVadis brukt til å vurdere 13 leverandører av utstyr brukt i solenergi, batterilagringssystemer og vindtårn.

Kvinne som smiler
"Statkrafts anskaffelsesprosesser tar sikte på at vi oppnår best mulig verdi, vilkår og betingelser og samtidig unngår å bidra til negative innvirkninger på mennesker, samfunn og miljø i vår leverandørkjede."
Birgitte Ringstad Vartdal
Konserndirektør Norden

Relatert innhold