Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Ansvarlig leverandørkjede

Statkraft ønsker å sikre en ansvarlig forretningspraksis ved å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Våre Leveregler for leverandører beskriver hvilke krav vi stiller til våre forretningspartnere, gjennom kontraktsbestemmelser følger vi opp kravene.

Det er viktig for Statkraft å bidra til et bærekraftig og ansvarlig næringsliv, det gjelder også ovenfor vår leverandørkjede. FNs bærekraftsmål 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst), FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper gir retning for arbeidet. Vi mener det er nødvendig å samarbeide med leverandører for å oppnå en bærekraftig leverandørkjede. Vi organiserer anskaffelsesprosesser slik at vi kan oppnå størst mulig verdi og gode vilkår, og unngå negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø i våre leverandørkjeder.

Vår ambisjon er å kjøpe fra leverandører som respekterer mennesker, samfunn og miljø

Statkraft kjøper hvert år fra cirka 11 000 leverandører over hele verden. Anskaffelsene gjøres av mer enn 100 profesjonelle innkjøpere, gjennom ulike anskaffelsesprosesser i tolv land. Det daglige arbeidet støttes av enhet for bærekraft i leverandørkjeden i konsernets innkjøpsstab.

Våre leveregler for leverandører (Supplier Code of Conduct) er en del av alle kontrakter. Den forbyr uetisk og ulovlig forretningspraksis og krever at våre leverandører respekterer grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter og har standarder for helse og sikkerhet, miljø og personvern.

Statkrafts innkjøpspolicy krever at alle innkjøpsaktiviteter organiseres for å “unngå negative effekter på mennesker, samfunn og miljø.” Policyen støttes av krav som sikrer at negativ påvirkning vurderes på samme måte som økonomisk og driftsrelatert risiko. Våre standard kontraktsmaler omfatter krav til bærekraft. Vi integrerer krav i anbudsdokumenter og leverandører blir vurdert (som en del av kvalifikasjonskriteriene) på hvordan de respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Hvis vi oppdager negativ påvirkning knyttet til våre innkjøp, starter vi en dialog med leverandøren for å stanse og rette. Dersom en konsekvens ikke kan rettes, samarbeider vi med leverandøren om avbøtende tiltak som er forholdsmessige i forhold til betydning og omfang av negativ påvirkningen.

 
Viktigste risikofaktorer

Det er risiko for negativ påvirkning i tilfeller hvor mulig fremtidig atferd er i strid med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vi erkjenner at vi ikke kan håndtere alle tenkelige negative konsekvenser i vår leverandørkjede. Vi har derfor prioritert å følge opp de alvorligste risikofaktorer for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter, basert på alvorlighetsgrad og sannsynlighet.

De fleste av Statkrafts innkjøp er direkte knyttet til utstyr som er nødvendig for å produsere elektrisitet og bygge kraftverk. Vi har kartlagt risikoer i leverandørkjeden for elektromekanisk utstyr (brukt i vannkraftproduksjon), vindturbiner og solcellepaneler samt særlige risikofaktorer knyttet til komponenter og bearbeidelse i sektorer, produkter, innsatsfaktorer og land. De viktigste risikofaktorene er beskrevet under.

Vi håndterer risiko ved å stille spørsmål i anbudsfasen og inkludere risikoreduserende tiltak som en kontraktsforpliktelse. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle, iverksette og følge opp tiltak.

Potensiell risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden for utstyr til vannkraftproduksjon

Elektromekanisk utstyr som brukes til vannkraftproduksjon er vanligvis tilpasset særskilt for kraftverkets produksjonskapasitet. Leverandørkjeden er lang og varierer fra prosjekt til prosjekt. Hovedkomponenten i alt elektromekanisk utstyr er stål, etterfulgt av kobber og aluminium. Det er svært begrenset bruk av konfliktmineraler og kritiske mineraler i elektromekanisk utstyr. Statkrafts kontraktsparter kjøper tekniske komponenter fra en rekke underleverandører og sammenstiller utstyr i egne verksteder. Statkraft har begrenset innsyn i de lavere nivåene av leverandørkjeden. Vi har vurdert at det kan være risiko for utilstrekkelige arbeidsforhold og mangel på likestilling i underleverandørens verksteder (særlig i forbindelse med grovbearbeiding- og sveising) samt at urimelig arbeidstid, for korte friperioder og lav lønn kan forekomme når utstyr installeres på anlegg.

Potensiell risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden for utstyr til vindkraftproduksjon

De viktigste komponentene i en vindturbin er rotorblader, nav, maskinhus og tårn. Leverandørkjeden er lang, og Statkrafts leverandører kjøper standard bearbeidede komponenter fra en rekke underleverandører. Den viktigste komponenten til rotorbladene er glassfiberforsterket plast (GRP), som utgjør en stor del av rotoren og navet. Statkraft vurderer at det kan være risiko for tvangsarbeid og diskriminering mot kvinner i forbindelse med produksjon av deler i GRP. I tillegg kan det være risiko for urimelig arbeidstid, for korte friperioder og lav lønn for arbeidere i forbindelse med installering av vindturbiner på anlegg.

Potensiell risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden for utstyr til solkraftproduksjon og utstyr til Battery Energy Storage Systems (BESS)

De viktigste komponentene til produksjon av solenergi er solcellepaneler (PV), hvor polysilikon er viktigste innsatsfaktor, og vekselrettere. Tvangsarbeid i forbindelse med produksjon av polysilikon i solcellepaneler fra Kina fikk internasjonal oppmerksomhet mot slutten av 2020. I 2021 har Statkraft arbeidet med denne problemstillingen. Statkraft tar sterk avstand fra tvangsarbeid og vil unngå å bidra til, eller være direkte knyttet til, negativ påvirkning på menneskerettighetene og etterstreber sporbarhet og revisjonsrett. I framtiden vil kontrakter tildeles leverandører som bruker innsatsfaktorer fra fabrikker med begrenset risiko for tvangsarbeid, som er transparente og gir innsyn i egne leverandørkjeder. Statkraft jobber sammen med bransjeforeninger og andre selskaper i kraftsektoren for økt bevisstgjøring og åpenhet, dette for å forbedre bransjestandardene for leveranse av solcellepaneler.

Annen risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i våre leverandørkjeder

Konsulentvirksomhet og ingeniørarbeid utføres vanligvis av leverandører i land hvor Statkraft har virksomhet, leverandørkjeden er kort. Statkraft vurderer risikoen for brudd på menneskerettighetene som lav.

Statkraft erkjenner at det er mulig risiko knyttet til arbeidsforhold i forbindelse med transport av varer til anlegg og mellom hvert leverandørledd samt knyttet til indirekte innkjøp og tjenester, men vårt fokus til nå har vært på innkjøp hvor det kan være høy risiko og hvor vi har størst mulighet til å påvirke.

Risiko knyttet til forretningsetikk (risiko for svindel og korrupsjon) er fortsatt under press, vi arbeider for å redusere denne gjennom økt bevisstgjøring.


Leveregler for leverandører

Våre krav er beskrevet i Statkrafts Leveregler for leverandører og omfatter helse, miljø og sikkerhet, klima, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og forretningsetikk. Statkrafts leverandører må oppfylle disse kravene som gjenspeiler våre forventninger om ansvarlig forretningsførsel.

Under anskaffelsesprosessen blir tilbydere informert om kravene i Statkrafts Leveregler for leverandører. Levereglene, samt avtaleklausuler som gir Statkraft rett til å følge opp etterlevelsen av kravene, inngår i alle kontrakter.

 
Kontroll

For å sikre at våre leverandører følger våre Leveregler for leverandører gjennomfører vi kontroll og møter med våre leverandører.

 
Aktsomhetsvurdering av strategiske leverandører

For å operasjonalisere forventninger og kommende lovkrav har Statkraft utviklet et rammeverk og metodikk for aktsomhetsvurdering av strategiske leverandører og dens leverandørkjede, kalt Know Your Supplier (“KYS”). Dette er en praktisk og operativ tilnærming for å vurdere og administrere forsyningskjederisiko. Rammeverket er utviklet for å vurdere risiko spesifikt hos strategiske leverandører. Imidlertid vil resultatet av flere målrettede KYS-vurderinger bidra til mer informasjon om leverandørkjeden generelt.

 
Bærekraftsvurdering av globale leveransekjeder

Statkraft har inngått partnerskap med EcoVadis for å hjelpe oss i vårt fokus på å måle og forbedre bærekraft for mennesker, samfunn og miljø i våre leverandørkjeder.

Kvinne som smiler
"Statkrafts anskaffelsesprosesser tar sikte på at vi oppnår best mulig verdi, vilkår og betingelser og samtidig unngår å bidra til negative innvirkninger på mennesker, samfunn og miljø i vår leverandørkjede."
Birgitte Ringstad Vartdal
Konserndirektør for Vind- og solkraft Europa


Relatert innhold