Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Dialog med interessenter

For å kunne tilby fornybar kraft til stadig flere må vi samarbeide med mange ulike aktører. Vi ønsker å ha en åpen dialog om bærekraft med interessenter som påvirkes av, eller kan bli påvirket av, våre aktiviteter.

Gårdbruker i eng
Devoll, Albania
Foto: Eduard Pagria

Engasjement gjennom hele verdikjeden

Statkraft har mange interessenter. Vi har vannkraftverk som har gitt kraft til lokalsamfunn i mer enn et halvt århundre, og vi bygger nye anlegg for vann-, vind- og solkraft. I disse aktivitetene er vi avhengige av å ha gode relasjoner til våre omgivelser.

I samarbeidet med våre interessenter ønsker vi å dele informasjon, bedre forstå deres behov og finne løsninger på felles utfordringer. Denne dialogen gir oss verdifulle innspill slik at vi kan forbedre og styrke våre relasjoner og vår forretningspraksis.

Vi er i dialog med en rekke interessentgrupper, og her er noen eksempler.

Våre interessentgrupper

Vi er i dialog med en rekke interessentgrupper, og her er noen eksempler.

Vår eier

Statkraft er eid av det norske folk gjennom Nærings- og fiskeridepartementet. Vår verdiskaping kommer det norske samfunnet direkte til gode.

Myndigheter

Vi er i tett dialog med lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter for å kunne gi viktige beslutningstakere oppdatert informasjon om Statkrafts prosjekter og for å understreke betydningen av fornybar kraft i det grønne skiftet.

Finansinstitusjoner

Vi samarbeider med investorer og finansinstitusjoner. Investorer gjør det mulig for Statkraft å vokse videre innenfor fornybar kraft og derved bidra i det globale skiftet til et mer bærekraftig energisystem. Våre kjernebanker leverer, i tillegg til finansiering, tjenester som støtter opp om den løpende driften og minsker risikobelastningen for eier og investorer. Statkraft ønsker å ha en god dialog med investorer og finansinstitusjoner og å gi relevant informasjon om bærekraftige løsninger.

Lokalsamfunn

Vi samarbeider med lokalsamfunn gjennom hele livssyklusen til våre prosjekter og virksomheter. Helt fra den første investeringsbeslutningen er tatt, gjennomfører vi konsultasjoner og går i dialog med lokal og potensielt berørte husstander. Under byggeprosjekter etablerer vi konsultasjons- og kontaktkanaler, der det også etableres systemer for å registrere klager.

Ansatte

Vi arbeider kontinuerlig for å ha et arbeidsmiljø som er preget av inkludering og gjensidig respekt. Med et sterkt engasjement rundt mangfold, arbeidstakerrettigheter og rettferdig behandling ønsker vi å gjøre Statkraft til et flott sted å jobbe.

Vi gjennomfører en årlig medarbeiderundersøkelse for å evaluere organisasjonen og ledelsen, med temaer som lederskap, samarbeid, arbeidsforhold og personlig utvikling.

Leverandører

Vi samarbeider med våre leverandører for å fremme en høy bærekraftstandard. Som en del av arbeidet med å sikre etterlevelse av krav og retningslinjer gjennomfører vi opplæring, inspeksjoner og revisjoner.

Sivilsamfunn

Vi engasjerer oss i det sivile samfunnet på mange måter. På prosjektnivå går vi for eksempel i dialog og samarbeider med lokale organisasjoner om sosiale aktiviteter, for bedre forstå lokalsamfunnets behov og for å søke etter positive synergier. På landnivå samarbeider vi med organisasjoner både bilateralt og gjennom ulike typer nettverk.

Nettverk

Vår styring av virksomheten blir supplert og styrket gjennom eksterne nettverk der man deler erfaringer og beste praksis. Nettverk som Statkraft er medlem av omfatter blant annet det norske nettverket til FNs Global Compact, Næringslivets Sikkerhetsråd og Nordic Business Network for Human Rights.

Relatert innhold