Jump to content Jump to navigation Jump to search
Arbeidsbenk og skuffer
Foto: Lars Petter Pettersen

Arbeidsbenk og skuffer på Vinje kraftverk i Norge.

Styring og ledelse

Vår tilnærming til bærekraft er i stadig utvikling, i takt med utviklingen både i vår forretningsstrategi og på feltet internasjonalt. Statkrafts styringssystemer omfatter retningslinjer og krav som veileder oss i vårt daglige arbeid.

Våre kjerneverdier

Statkrafts leveregler (Code of Conduct) beskriver våre grunnleggende prinsipper for bærekraftig og ansvarlig atferd og er vedtatt av styret. Levereglene gjelder for alle selskaper i konsernet og for alle personer som jobber for dem. Forventninger til våre leverandører er beskrevet i Statkrafts leveregler for leverandører, og alle samarbeidspartnere er forventet å opptre i samsvar med disse.

The Statkraft Way

Bærekraft er en integrert del av vår forretningsvirksomhet og gjenspeiles i vårt styringssystem, kjent som The Statkraft Way. Systemet beskriver hvordan vi driver vår virksomhet og danner grunnlaget for kontinuerlig forbedring av våre aktiviteter. Det setter også retningen for hvordan vi arbeider med bærekraft.

Turbinhjul som representerer nivåer av styringsdokumenter

Lover, forskrifter og retningslinjer

Som et norsk selskap overholder vi norske lover og regler, så vel som gjeldende lover og regler i land der vi er til stede. Når vi utvikler våre retningslinjer, veiledes vi også av relevante internasjonale rammeverk, deriblant OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. For ny forretningsvirksomhet tar vi i betraktning IFCs standarder.

Resultatoppnåelse

Selskapet har identifisert nøkkelindikatorer (KPI-er) for bærekraftaspekter som helse, miljø og sikkerhet, samt forretningsetikk. Våre resultater på disse områdene blir jevnlig gjennomgått av konsernledelsen og styret. Bærekrafttemaer er også inkludert i konsernrevisjonens planer og arbeid.Relatert innhold

Kontakt oss