Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Styring og ledelse

Vår tilnærming til bærekraft er i stadig utvikling, i takt med utviklingen både i vår forretningsstrategi og på feltet internasjonalt. Statkrafts styringssystemer omfatter retningslinjer og krav som veileder oss i vårt daglige arbeid.

Våre kjerneverdier

Statkrafts leveregler (Code of Conduct) beskriver våre grunnleggende prinsipper for bærekraftig og ansvarlig atferd og er vedtatt av styret. Levereglene gjelder for alle selskaper i konsernet og for alle personer som jobber for dem. Forventninger til våre leverandører er beskrevet i Statkrafts leveregler for leverandører, og alle samarbeidspartnere er forventet å opptre i samsvar med disse.

The Statkraft Way

Bærekraft er en integrert del av vår forretningsvirksomhet og gjenspeiles i vårt styringssystem, kjent som The Statkraft Way. Systemet beskriver hvordan vi driver vår virksomhet og danner grunnlaget for kontinuerlig forbedring av våre aktiviteter. Det setter også retningen for hvordan vi arbeider med bærekraft.

Turbinhjul som representerer nivåer av styringsdokumenter

Lover, forskrifter og retningslinjer

Som et norsk selskap overholder vi norske lover og regler, så vel som gjeldende lover og regler i land der vi er til stede. Når vi utvikler våre retningslinjer, veiledes vi også av relevante internasjonale rammeverk, deriblant OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. For ny forretningsvirksomhet tar vi i betraktning IFCs standarder.

Resultatoppnåelse

Selskapet har identifisert nøkkelindikatorer (KPI-er) for bærekraftaspekter som helse, miljø og sikkerhet, samt forretningsetikk. Våre resultater på disse områdene blir jevnlig gjennomgått av konsernledelsen og styret. Bærekrafttemaer er også inkludert i konsernrevisjonens planer og arbeid.

Relatert innhold