Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Fjernvarme: Slik får du energieffektive og miljøvennlige bygg

Fjernvarmeanlegg kan utnytte overskuddsenergi fra lokalsamfunnet til å dekke ulike varme- og kjølebehov. Dette er energi som ellers ville gått tapt, men som i stedet kan være en positiv faktor i miljøregnskapet.

Audun Brenne
Audun Brenne
Direktør

Audun Brenne er ansvarlig for markeds- og produktutvikling i Statkraft Varme.

Enkelt forklart er fjernvarme rørdistribusjon av vann som blir oppvarmet av energikilder som ofte ikke kan brukes til andre gode formål, og som derfor ville gått til spille. Tidligere ble avfall dumpet på søppeldynga, med en betydelig negativ klimaeffekt. I dag går sortert restavfall, etter resirkulering og gjenvinning, til forbrenning.

– Dette er en viktig og lovpålagt oppgave som mange fjernvarmeselskaper håndterer på vegne av samfunnet, påpeker Audun Brenne, ansvarlig for markeds- og produktutvikling i Statkraft Varme.

Fjernvarme_Banner_750x620.jpg

Varmen som oppstår ved avfallsforbrenning, kalles gjerne spillvarme og er en ressurs som kan utnyttes til fjernvarme. Det finnes også andre kilder til spillvarme. En rekke biologiske avfallsprodukter kan brukes, som kloakk, metangass fra søppelfyllinger, bioolje, restprodukter fra treindustri og overskuddsenergi fra industri. Og når det er overskudd av strøm, for eksempel om sommeren, vil et fjernvarmeanlegg også kunne utnytte den til oppvarming av vann.

– Å bruke ressurser som ellers ville gått tapt, er et viktig bidrag på veien mot en klimanøytral energiproduksjon. På den måten er fjernvarme et viktig middel både for å nå FNs klimamål innen 2030 og å nå målet om maksimalt 1,5 grader global oppvarming, sier Brenne.

Fjernvarme_01.gif
Fjernvarme skapes av mange ulike energikilder, ikke bare avfallsbrenning. Fra anlegget sendes det ut varmt vann, og avkjølt vann kommer i retur.

Bedre og mer bærekraftige boliger og næringsbygg

For utbyggere og byggeiere betyr fjernvarme løsningen på flere utfordringer. Mange ønsker å ta klimaansvar, men vet ikke hva som er smartest å velge for både å få et godt inneklima og lavest klimafotavtrykk, eller hva som er mest lønnsomt på både kort og lang sikt.

Dette gjelder ikke bare i byggeprosessen, men også i driften av bygget: Hvordan kan inntekt økes og bygg gjøres attraktive, samtidig som risiko, utgifter og investeringer reduseres? Svaret er god utnyttelse av energikilder som samfunnet tidligere ikke har utnyttet til fulle.

Fjernvarme_02_Utfordringer.gif
Utbyggere møter på flere utfordringer, blant annet krav om klimaansvar og krav til økonomi.

Statkraft Varme har lansert konseptet Fjernvarme PLUSS med mål om å gjøre det enklere for utbygger å oppnå et bedre klimaavtrykk og god totaløkonomi, samtidig som sluttbruker får et energieffektivt og klimasmart bygg. Dette gjøres ved å ta hånd om de fleste energiaspekter knyttet til et bygg, fra varme og kjøling til fossilfrie byggeplasser og snøfrie inngangspartier.

Med fjernvarme "gjemmes" nemlig den smarte, klimavennlige teknologien og eliminerer behovet for skorsteiner, varmtvannstanker, store energirom og beslaglegging av verdifullt takareal. Med kvadratmeterprisen i dagens byer utgjør dette betydelige summer spart gjennom arealeffektivisering, både for en utbygger og en kjøper eller bruker av bygget eller leiligheten.

Fjernvarme_03_FVPluss.gif
Med Fjernvarme PLUSS fra Statkraft Varme får du alt du trenger i én pakke, fra byggvarme, kjøling og individuell måling til gulvvarme, snøsmelting, elbillading og varmedrevne hvitevarer.

Mer enn varme radiatorer

Fjernvarme handler ikke bare om å levere tradisjonell varme i radiatorer, varmt tappevann eller ventilasjonsvarme. I et klima som stadig blir varmere, kan det varme fjernvarmevannet også brukes til å kjøle ned bygg.

Resultatet er bra for klimaet og for strømregningen ved at fjernvarmen avlaster dagens strømnett og reduserer behovet for å bygge ut ny effektkapasitet. Teknologien muliggjør også individuelle målinger i nye boligbygg, noe som gir en mer rettferdig fordeling av energikostnadene i en blokk og redusert energiforbruk.

Fjernvarme_04_Fremtiden.gif
Fjernvarme bidrar til å avlaste strømnettet i en fremtid med større byer og større energibehov.

Byene blir en viktig del av nullutslippssamfunnet

Det er lett å tenke at byene er en del av den store miljøutfordringen. Fjernvarme er derimot en del av løsningen i urbane områder med stor tetthet av bygninger og mennesker.

– Fjernvarme utnytter fornybare energikilder, avlaster strømnettet, gir større energifleksibilitet og gir høy forsyningssikkerhet. Skal vi nå klimamålene, må dagens forurensende sektorer – transport, industri og oljesektoren – elektrifiseres. Det økte strømforbruket vil kreve at vi makter å utnytte all tilgjengelig spillvarme. Det er faktisk mulig å tenke seg at byene kan vokse uten at verken belastningen på eller investeringen i strømnettet blir for stor, sier Audun Brenne i Statkraft Varme.

– I Norge er vi heldige som har stor tilgang på fornybar energi, men selv ikke vi har råd til å lene oss tilbake uten å utnytte alle tilgjengelige og bærekraftige energikilder. Et godt utbygd fjernvarmenett i byene vil dermed ikke bare gi gevinst til fjernvarmekundene, men også til alle som bruker strøm – og ikke minst være til gode for klimaet.

Barn som leker på gulvet
Foto: Kimm Saatvedt

Statkraft Varme og Fjernvarme PLUSS

  • Statkraft Varme har nær 40 års erfaring med å utnytte overskuddsenergi i form av spillvarme i et fjernvarmesystem.

  • Selskapet ser fjernvarme i et helhetlig perspektiv, fra den første idéen om å etablere et bygg til sluttbrukeren som skal bruke bygget. Alle mulighetene er samlet i en pakke med navnet Fjernvarme PLUSS, som omfatter alt fra byggvarme, kjøling og individuell måling til gulvarme, snøsmelting, elbillading og varmedrevne hvitevarer.

  • Konseptet Fjernvarme PLUSS gir optimal utnyttelse av fjernvarme som energibærer. Hensikten er å skape økt verdi for både utbyggere og brukere av bygg.

Nettstedet til Statkraft Varme

Relaterte artikler

Del denne artikkelen