Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Myteknusing: "Å brenne avfall for å produsere fjernvarme er ikke klimavennlig"

Spillvarme fra avfallsforbrenning er den største energikilden i norsk fjernvarme. Det kan da ikke være særlig klimavennlig, eller?

Svein Ove Slinde
Svein Ove Slinde
Administrerende direktør

Svein Ove Slinde er administrende direktør og leder av Statkrafts virksomheter innenfor fjernvarme, Statkraft Varme.

Svein Ove Slinde, administrerende direktør i Statkraft Varme, svarer på påstander om fjernvarme.

1. "Å brenne avfall for å produsere fjernvarme er ikke klimavennlig."

Svar: Først og fremst, avfall brennes ikke primært for å produsere fjernvarme. I 2009 ble det innført deponiforbud i Norge, og avfallsforbrenning er en del av det nasjonale systemet for avfallshåndtering. Det som ikke kan gjenbrukes eller gjenvinnes, leveres til et forbrenningsanlegg som sikrer en forsvarlig sluttbehandling gjennom strenge krav til røykgassrensing. Her tas uønskede miljøgasser ut av kretsløpet, og energien gjenvinnes og leveres til fjernvarme. Forbrenning med energigjenvinning gir en betydelig reduksjon av klimagassutslippene sammenlignet med alternativet, som er deponi.

Fjernvarmeanlegg utnytter spillvarmen fra avfallsforbrenningen til å gi varmt vann og oppvarming av boliger, skoler, sykehus, næringslokaler og industribygg. Slik sørger fjernvarmeanlegg for å utnytte ressurser som ellers ville gått til spille.

2. "Fjernvarme er avhengig av at vi genererer stadig mer avfall i en tid der vi må senke forbruket."

Svar: Så lenge vi som samfunn har avfall som må forbrennes, er det fornuftig å benytte spillvarmen. I Norge i dag utgjør spillvarme fra avfallsforbrenning litt under halvparten av energikildene i fjernvarmeforsyningen. Spillvarme fra industrianlegg, samt biobrensel, biogass og elektrisitet i lavprisperioder, er andre energikilder som kan benyttes. Det gjør fjernvarme til et fleksibelt og robust system som til enhver tid kan utnytte ulike energikilder og overskuddsvarme som finnes i samfunnet.

Neste generasjons fjernvarme, som opererer på lavere temperaturnivåer enn i dag, vil også kunne utnytte spillvarme fra for eksempel dataserverparker og fryseanlegg.

Energikilder for fjernvarme

3. "Nye bygg produserer sin egen energi og har ikke behov for fjernvarme."

Svar: Det er positivt at byggebransjen stadig utvikler seg og reduserer vårt samlede energibehov. Et bygg med et årsoverskudd av egenprodusert varme vil imidlertid ikke ha dette overskuddet gjennom hele året. Her ligger det muligheter i samspillet mellom bygg og fjernvarmenett ved utveksling av energi. Selv om energieffektiviteten blir bedre i nye og eksisterende bygg, er det stor grad av fortetting som gir et godt grunnlag for fjernvarme i urbane strøk.

Barn leker på varmt gulv
Fjernvarme gir lun og god gulvvarme! (Foto: Shutterstock)

4. "Fjernvarme er et kostbart blindspor på veien til det elektrifiserte samfunnet."

Svar: Skal klimamålene nås, er elektrifiseringen av samfunnet nødvendig, blant annet basert på økt produksjon av fornybar energi fra vind- og solkraft. Fjernvarme kan spille en viktig rolle gjennom et tettere samspill mellom det termiske systemet og kraftsystemet. Ved å dekke behovet for varme og kjøling kan fjernvarme legge til rette for at andre energibehov kan dekkes med elektrisitet uten at kraftforsyningen til det aktuelle området må forsterkes.

Nidarosdomen i Trondheim
Nidarosdomen i Trondheim er blant de mange kjente byggene som får fjernvarme. (Foto: Shutterstock)

5. "Norsk vannkraft produserer mer ren energi enn vi trenger. Fjernvarmeanlegg er derfor overflødige."

Svar: Man kan ikke bare se isolert på norsk vannkraft. Norge er en del av det nordiske kraftmarkedet, der mer enn halvparten av energien stammer fra fossile kilder. Det er med andre ord behov for mer fornybar energi inn i dette markedet.

Selv om elektrisiteten i Norge hovedsakelig stammer fra fornybare kilder, dekkes nesten halvparten av energibehovet vårt av fossile kilder, blant annet til transport. Elektrifiseringen av samfunnet vil kreve mer fornybar energi.

Fjernvarmenettet representerer en avlastning for el-nettet ettersom fjernvarme er et fleksibelt system og kan benytte ulike typer energikilder.

Fakta om Statkraft Varme

  • Statkraft Varme er fjernvarmevirksomheten i Statkraft-konsernet. Statkraft Varme har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982, har mer enn 100 ansatte i Norge og Sverige og produserer årlig over 1 TWh fjernvarme.
  • Statkraft Varme har konsesjon for utbygging og drift av fjernvarme i en rekke større byer og tettsteder i Norge og Sverige.
  • Selskapets målsetting er å gi kundene en miljøriktig og energieffektiv forsyning av fjernvarme. Statkraft Varme ønsker også å bidra til en god utvikling av fjernvarme gjennom forskning og utvikling og innovative løsninger, gjerne i samarbeid med lokale aktører.

Mer myteknusing...