Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vindkraftprosjekter i Norge

Statkraft har som mål å bli en ledende utvikler av solenergi, landbasert vindkraft og batterilagring med en årlig utviklingstakt på 2-2,5 GW fra 2026 og fremover. Landbasert vindkraft i Norge inngår i denne målsettingen. Denne oversikten viser Statkrafts mulige vindkraftprosjekter i Norge.

Statkraft er Norges største produsent av vindkraft på land. Selskapet bygget et av Norges første vindkraftverk på Smøla i 2002. Statkraft vurderer fornying av eksisterende og mange nye vindkraftprosjekter over hele Norge, og er i god dialog med grunneiere, kommunene og berørte interessenter.

Vindkraftprosjektene vil være avhengige av konsesjonsbehandling, utviklingen i kraftetterspørselen, skattesystemer, rammevilkår og ikke minst lokal støtte og aksept fra berørte interesser.Det blåser mye i Norge, og vi har fantastiske vindressurser både på land og til havs. Vindkraft på land er teknologien som raskest og billigst kan gi oss ny kraft. Vi bør derfor utvikle de beste vindprosjektene slik at vi kan bidra til både industriutvikling og utslippskutt i Norge.

Fornying og utvidelse av eksisterende vindkraftverk

Ved å fornye eksisterende kraftverk kan nye inngrep i naturen begrenses. Fornyelse gir mulighet for gjenbruk av foretatte investeringer og stor del av allerede etablert infrastruktur. Ved fortsatt bruk av områder kan også kompetanse innen vindkraft og lokale arbeidsplasser videreføres. Fortsatt drift sikrer kontinuitet i etablert lokal næringsstruktur og verdiskaping knyttet til vindkraften.

Som grunnlag for planlegging av et nytt kraftverk, brukes erfaringer fra det eksisterende vindkraftverket:

  • Innsikt i vindressurser og produksjon
  • Tekniske løsninger
  • Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn


Nye plasseringer av turbinene vurderes opp mot erfaringene. Ny teknologi muliggjør færre turbiner eller også økt produksjon på det samme området. Konsekvenser utredes med tanke på å minimere uønskete virkninger for miljø og samfunn. Målet er å skape et enda bedre kraftverk enn dagens, et kraftverk som er optimalisert med hensyn på alle forhold.

 

Nye vindkraftprosjekter

Statkraft ser etter muligheter for nye vindkraftprosjekter over hele landet og gjerne i sammenheng med industriutvikling som har behov for tilgang på mer fornybar kraft. 

All kraftutbygging krever arealer og gir naturinngrep. Statkraft vurderer derfor natur og miljøhensyn nøye. Det er viktig for oss å lytte til de som kjenner nærmiljøet best, og legge til rette for involvering av de som bor tettest opp til det aktuelle området. Tidlig involvering med kommune, grunneiere og andre interessenter er derfor en forutsetning for å lykkes med et vindkraftprosjekt som bidrar til verdiskaping og støtte i lokalsamfunnet.