Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - første kvartal 2010

20 mai, 2010

Høyere kraftproduksjon og -priser  

(Oslo, 20. mai 2010) Statkrafts underliggende1 driftsresultat i første kvartal 2010 endte på 5493 millioner kroner (3943 millioner)2, mens underliggende resultat før skatt endte på 5375 millioner kroner (3485 millioner). Resultatet er drevet av høyere kraftetterspørsel og -priser i Norden sammenlignet med samme periode 2009. Magasinnivåer under normalnivå tilsier imidlertid lavere produksjon fremover.

 

- Resultatet viser hvordan Statkraft tilpasser seg et varierende kraftmarked. I 2009 produserte vi relativt lite, som en følge av konjunkturnedgangen i kraftkrevende industri. Fra desember i fjor til februar i år produserte vi imidlertid godt over normalt, drevet av kaldt vær og høy etterspørsel og kraftpris, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 

- Høy produksjon og tørt vær har imidlertid ført til magasinnivåer under normalnivå. Vi vil derfor spare noe på vannet fremover, og forventer lavere produksjon på kort sikt, sier Rynning-Tønnesen. 

 

Statkraft produserte i første kvartal 18,4 TWh (17,1). Gasskraft bidro med økt produksjon, mens produksjonen fra vannkraftverkene var på nivå med samme periode i fjor. Vannkraftproduksjonen i januar og februar var likevel vesentlig høyere enn normalt og kombinert med tørt vær førte det til lavere magasinnivåer. Fra mars av steg temperaturene og etterspørselen falt, samtidig som to svenske kjernekraftverk ble satt tilbake i produksjon igjen. Statkrafts vannkraftproduksjon i mars ble derfor redusert.

 

Ved utgangen av mars var den samlede magasinfyllingen i hele Norden på 62,7 % av normalt nivå, tilsvarende 27,9 TWh.

 

Den gjennomsnittlige systemprisen i det nordiske markedet var betydelig høyere i 1. kvartal enn i tilsvarende periode i 2009, og endte på 59,8 EUR/MWh (38,2). Samtidig var den gjennomsnittlige spotprisen i det tyske markedet lavere i 1. kvartal, og endte på 41,1 EUR/MWh (47,4).

 

Statkraft hadde brutto driftsinntekter på 10 507 millioner kroner (8031 millioner) i kvartalet. Det rapporterte regnskapet er påvirket av urealiserte verdiendringer, og det regnskapsmessige resultatet i første kvartal 2010 var på 7492 millioner kroner før skatt (4348 millioner) og 4532 millioner kroner etter skatt (2723 millioner).

 

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også marin energi, saltkraft, solkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land.

 

 

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør/CFO Stein Dale, tlf.: 24 06 72 11 / 450 02 111

IR-kontakt Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021

Konserndirektør Ragnvald Nærø, tlf.: 24 06 71 00 / 900 80 303

eller www.statkraft.no

 

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter.

2 Tall i parentes viser sammenlignbare tall for tilsvarende periode i 2009.

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12