Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Åpner for historisk satsing på grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge

18 feb., 2021

Statkraft, Yara og Aker Horizons inngår en intensjonsavtale om partnerskap for å produsere og utvikle en verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge med Herøya som første prosjekt.

Prosjektet kan bli et av de største klimatiltakene i norsk industrihistorie, og samtidig bidra til å utvikle ny industri, fremskynde grønn omstilling, skape nye arbeidsplasser og et konkurransefortrinn for Norge i den raskt voksende hydrogenøkonomien.

Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether og konsernsjef i Aker ASA og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen. Foto: Ole Walter Jacobsen/Yara

 

De tre selskapene vil avholde en felles virtuell pressekonferanse på norsk klokken 10:00 i dag, torsdag 18. februar. Følg lenken under for å delta, inkludert mulighet til å stille skriftlige spørsmål:

Link til pressekonferanse

Målet er å både fjerne et av de største CO2-utslippene nasjonalt fra ammoniakkproduksjon på Herøya og produsere utslippsfritt drivstoff til skipsfarten, karbonfri gjødsel til landbruket og bidra til å fjerne CO2 i andre energi-intensive næringer.

- Dette er ikke bare et unikt klimaprosjekt, men en strategisk satsing som kan etablere en ny verdikjede for grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Norge, som kan skape og trygge arbeidsplasser for fremtiden. Jeg er glad for at Aker og Statkraft er med og ser de store mulighetene i dette prosjektet, hvor vårt felles mål er å etablere Europas første storskala produksjon av grønn ammoniakk. Det vil være et stort utviklingsprosjekt for norsk industri, og et viktig klimaløft for Norge og Europa, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

Samarbeid er nøkkelen for å lykkes

Avtalen mellom Yara, Statkraft og Aker Horizons innebærer et samarbeid om å elektrifisere og avkarbonisere Yaras ammoniakkproduksjon på Herøya i Porsgrunn. Prosjektet vil kunne realiseres i løpet av en 5-7 års periode, gitt at kraft er tilgjengelig på Herøya og at myndighetene støtter prosjektet. I tillegg planlegger de tre selskapene å utforske potensialet for grønn ammoniakkproduksjon i Nord-Norge som en fremtidig samarbeidsmulighet.

De tre selskapene tar med seg viktig spisskompetanse inn i samarbeidet:

- Yara er verdensledende innen ammoniakk i dag. Vi har fabrikkene, kunnskapen og en global infrastruktur for lagring, distribusjon og markedsføring. Med Statkraft og Aker Horizons med på laget får vi nå tilført viktig kompetanse knyttet til fornybar strøm, gjennomføringskraft, kraftmarked og norsk industriutvikling, noe som gir oss en enestående sjanse til å realisere prosjektet, sier Holsether.

- Statkraft er Europas største produsent av fornybar kraft, og produksjon av fornybart hydrogen og hydrogenbasert drivstoff er i tråd med våre strategiske ambisjoner. Norges rike fornybare energiressurser er et av våre viktigste konkurransefortrinn. Dette prosjektet legger til rette for ny industriutvikling, samtidig som det kan gi Norges viktige maritime næring et nytt konkurransefortrinn, nemlig tilgang på en effektiv og utslippsfri energikilde i stor skala, sier konsernsjef i Statkraft Christian Rynning Tønnesen.

- Samarbeidet markerer startskuddet for et mulig norsk industrieventyr hvor Norge kan ha en sentral rolle i å nå internasjonale klimamål. Overgang til fornybar energi på Herøya kan bli et fyrtårnprosjekt som kan bidra til omstillingen av norsk leverandørindustri for å skape fremtidens arbeidsplasser. Aker har vært en pådriver for kunnskapsbasert industriutvikling i 180 år og vil tilføre samarbeidet bred erfaring innenfor systemintegrasjon, teknologi og gjennomføringskraft for å bygge og drifte prosjektet mest mulig effektivt, sier konsernsjef i Aker ASA og styreleder i Aker Horizons, Øyvind Eriksen.

Viktig klimatiltak

Herøya-prosjektet kan gi Norge et viktig løft i hydrogenutviklingen og potensialet er stort. En omlegging vil fjerne 800 000 tonn årlige utslipp av klimagasser, og redusere Norges samlede utslipp tilsvarende mer enn 300 000 fossile personbiler. Dette vil dermed kunne gi et viktig bidrag til at Norge når klimamålene knyttet til Paris-avtalen.

Potensialet innen skipsfart er stort, både nasjonalt og internasjonalt. Skipsfart står for 2% av de globale utslippene av klimagasser, hvorav langdistanse skipsfart står for om lag 80%. Hvis all dagens langdistanse skipsfart konverteres til ammoniakk vil det tilsvare om lag 5-600 millioner tonn ammoniakk per år, noe som er 3-4 ganger dagens globale ammoniakkproduksjon. Norsk skipsfart har som ambisjon å redusere utslipp fra innenriksfart med 50% innen 2030. Skal Norge klare dette er det behov for grønn hydrogenproduksjon.

Utviklingen av en ny leverandørindustri

Samarbeidet på Herøya kan bli blant de største hydrogenprosjektene på global basis. Prosjektet vil kunne tilføre norsk leverandørindustri unik kompetanse som kan danne grunnlag for en ny norsk eksportindustri.

- Hydrogenprosjektet på Herøya vil kunne ha store ringvirkninger for utviklingen av hele verdikjeden innen hydrogen i Norge i tillegg til for andre leverandørbedrifter, på lik linje med det Ekofiskfeltet var for norsk olje- og gassindustri på 1970-tallet. Herøya-prosjektet vil også være en bærebjelke i Aker Horizons satsing på hydrogen gjennom det nye selskapet Aker Clean Hydrogen, som vil dra nytte av bred industri- og teknologikompetanse på tvers av Aker-selskaper, sier Eriksen.

Elektrifisering av hydrogenanlegget på Herøya vil gi en unik mulighet for kompetansetilførsel til leverandørindustrien som videre kan komme norsk prosessindustri til gode ved at kunnskapen kan benyttes i elektrifisering av ytterligere prosessanlegg og fabrikker i andre deler av Norge.

Nødvendig med gode rammebetingelser

Foreløpig er det mer kostbart å produsere grønt hydrogen basert på fornybar elektrisitet ved elektrolyse enn det er å bruke naturgass som energikilde.

- Storskala produksjon vil bidra til å redusere kostnadene ved å fremstille hydrogen. For at hydrogenet skal kunne eksporteres eller brukes i for eksempel langdistanse skipsfart eller gjødselproduksjon er det nødvendig at det omdannes til ammoniakk. En ombygging av Yaras eksisterende ammoniakkfabrikk er både raskere og rimeligere enn å bygge et nytt anlegg, men det vil også være nødvendig med gode rammebetingelser og støtte fra myndighetene for å realisere dette innovative prosjektet, sier Holsether.

- Norge vil ha store muligheter dersom vi lykkes med grønt hydrogen. Et tett samarbeid mellom industri, fornybarnæringene og myndighetene vil kunne gi store klimagevinster og økt verdiskaping i flere av våre viktigste eksportnæringer i årene som kommer, sier Rynning-Tønnesen.

- Norsk prosessindustri og hjørnestensbedrifter i norske lokalsamfunn er avhengig av å omstilles for å sikre og skape nye arbeidsplasser. Prosjektet på Herøya kan være et utgangspunkt for ytterligere elektrifisering av norsk industri og realisering av hydrogen som energibærer, og dermed danne grunnlag for en ny eksportnæring med unik kompetanse som etterspørres i Europa og andre globale markeder, sier Eriksen.

Attraktiv infrastruktur på Herøya

Herøya er godt tilrettelagt for storskala produksjon og eksport, noe som gjør at Norge kan raskt ta del i hydrogenøkonomien. I utgangspunktet er det veldig kapitalkrevende å bygge en ny ammoniakkfabrikk og tilhørende infrastruktur. Ved å benytte Yaras eksisterende ammoniakkanlegg og tilhørende infrastruktur på Herøya, verdsatt til 450 millioner US dollar, reduseres det totale kapitalbehovet for prosjektet betydelig i forhold til en alternativ beliggenhet med nybygg.

Avtalen innebærer at hvert selskap dekker en tredjedel av prosjektkostnadene.

Fakta om ammoniakk

Ammoniakk er et kjemisk produkt bestående av hydrogen og nitrogen. Ammoniakk i væskeform (kjølt ned til -33 Celsius) har 1.5x høyere energitetthet enn flytende hydrogen (kjølt ned til -253 Celsius). Dette innebærer at ammoniakk krever mindre nedkjøling og er enklere å lagre og transportere enn hydrogen. Sikkerhet knyttet til ammoniakk kan håndteres gjennom riktig skipsdesign og operasjonelle prosedyrer. Dette er bevist ved om lag 20 millioner tonn ammoniakk som fraktes rundt i verden i dag, hvor Yara har en ledende rolle målt både i volum og kompetanse.

Grønn ammoniakk kan bidra til dekarbonisering av flere industrier:

  • På global basis står skipsfart for rundt 2% av verdens CO2 utslipp. Grønn ammoniakk er ansett som det beste karbonfrie drivstoffalternativet til langdistanse shipping, som står for ~80% av utslippene til den skipsfart på global basis.
  • Produksjon av gjødsel står for ca 1% av de globale klimautslippene. Grønn ammoniakk er en forutsetning for å kunne produsere karbonfri mineralgjødsel.

Ammoniakkfabrikken på Herøya

Ammoniakkfabrikken på Herøya i Porsgrunn har en årlig produksjonskapasitet på rundt 500.000 tonn ammoniakk. Dette er Norges eneste eksisterende ammoniakkfabrikk.
Ved å installere en elektrolysør på ~450 MW vil fabrikken kunne produsere om lag 400.000 tonn grønn ammoniakk i året, som tilsvarer det historiske produksjonsnivået til fabrikken.

Herøya
Industriområdet på Herøya. Foto: Yara

 

Mann som smiler
Geir Fuglseth
Pressekontakt