Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Rehabiliterer og sikrer dammer mot økt nedbør

09 okt., 2020

Statkraft starter et omfattende rehabiliteringsarbeid med Follsjø og Gråsjø dammer i Rindal og Surnadal kommuner.

Tiltaket vil gi dammene en økt sikkerhet slik at dammene skal kunne motstå både økt nedbør, tekniske feil og terror. Byggestart blir i april 2021 og prosjektet skal være ferdig i oktober 2025.

- Arbeidet vil sikre dammenes funksjonalitet fullt ut for å kunne utnyttes i fornybar vannkraftproduksjon i mange tiår framover. Utover kraftproduksjon gir dammene også et viktig bidrag til flomdemping i vassdraget, sier regiondirektør Ingeborg Dårflot.  

Arbeidene består av at damsidene og toppen på begge dammene plastres med nye og større steinblokker. Steinblokkene tas ut i et steinbrudd som etableres ved flomkanalen for Gråsjø dam.  Utover damplastring skal øvre tappeluke skiftes ut og øke kapasiteten på flomløpssystemet på Follsjø dam. På begge dammene skal det etableres nytt lekkasjemålesystem. De to dammene ble bygget som en del av Trollheimutbyggingen i perioden 1965 – 1970. 

Stor aktivitet i området

I tillegg til arbeidet på selve dammene vil det bli opparbeidet områder for hjelpeanlegg som steinbrudd, riggområder og anleggsveier. Fra steinbruddet vil det bli tatt ut rundt 450 000 kubikkmeter med stein til dambyggingen. Etter at arbeidene på dammene er ferdig skal terrenget i bruddet, riggområder og anleggsveier tilbakeføres med terrengtilpasning og revegeteres.   

- Statkraft har gjennom lengre tid og sammen med fagmiljøer innenfor økologisk revegetering utarbeidet retningslinjer og praksis for å oppnå en mest mulig naturtilpasset istandsetting av denne type naturinngrep.  Vi vil tilstrebe, så langt det er praktisk gjennomførbart og forsvarlig, at ulempene for allmennheten blir så små som mulig, sier Ingeborg Dårflot. 

Folldalsveien holdes åpen 

Som forberedende arbeider pågår det nå oppgradering av Folldalsveien, forsterking av Gråsjø bru og vedlikehold på bekkeinntakene på overføringer i Vindøladalen.  

Folldalsveien vil i hovedsak bli holdt åpen for allmenn ferdsel i anleggsperioden, men kan bli stengt i kortere perioder daglig og/eller med trafikkregulering mellom Follsjø og Gråsjø dammer.

Arbeidet på dammene vil få konsekvenser for vannstanden i Follsjø og Gråsjø i perioder. Det vil derfor være begrensninger for båttrafikk og for ferdsel på isen vinterstid. 

Hovedkontrakten for arbeidene har en verdi på 508 millioner NOK og tildeles Skanska AS.  


For ytterligere informasjon:  

Regiondirektør, Ingeborg Dårflot
Tlf. 41640990
E-post: ingeborg.darflot@statkraft.com 

Senior prosjektleder, Jon Aarbakk
Tlf. 90886110
E-post: jon.arbakk@statkraft.com 

Prosjektleder, Carl Martin Klæth
Tlf. 48155644
E-post: carl.m.klaeth@statkraft.com


Statkraft vil jevnlig legge ut informasjon om prosjektet på trollheimsporten.no