Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft flyttet ål i Lagan

14 sep., 2011

Som et bidrag til bevaring av ålestammen, hjalp Statkraft 400 ål å flytte nedstrøms i Lagan i forrige uke. Selve flyttingen skjedde med tankbil fra Tiraholm til Laholm.

Verdens ålebestand er truet grunnet blant annet fiske, miljøgifter, tap av oppvekstområder i ferskvann samt vandringshindre i form av dammer og kraftverk. Ålen vandrer til Sargassohavet og gyteklar ål, kjent som blankål i Sverige, må derfor passere fra oppvekstområdene i ferskvann til havet.

Statkrafts transport av ål er en del av ”Krafttag ål”, som er et samarbeid for bevaring av ålestammen mellom svenske Fiskeriverket og seks svenske vannkraftselskap. Samarbeidet innebærer både konkrete tiltak og utviklingsmål, samt 18,5 millioner svenske kroner øremerket dette.

Tiltakene i vassdragene består av blant annet fangst og transport av ålen, før den slippes ut nedstrøms for det nederste kraftverket. Erfaringer fra tiltakene og teoretiske utviklingsprosjekter vil bidra til mer kunnskap og langsiktig kompetanse på området. Vi har også satt ut ålyngel på vestkysten. Målet er at de samlede tiltakene skal bidra til en økning på 100 000 blankål innen 2013.

Programmet administreres av Elforsk og ledet av en styringsgruppe. Du kan lese mer på www.elforsk.se.