Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Havørnforskning i Smøla vindpark

17 jun., 2010

(Oslo, 17. juni 2010) Det pågår omfattende forskning i Smøla vindpark for å forebygge at havørn kolliderer med vindmøller. Det er hittil i år funnet ti døde havørner i vindparken. Bestanden på Smøla er imidlertid robust og har vært økende siden vindparken ble bygget.

I fjor ble det anslått at bestanden besto av 65-70 par samt en del enkeltindivider, altså rundt 150 havørn. På landsbasis er havørnbestanden anslått til mellom 3200 og 3800 par, ifølge Klima- og forurensningsdirektoratet. Medregnet enkeltindivider kan det være opp mot 10 000 havørn i Norge.

– Havørnbestanden på Smøla har vært i jevn vekst siden 1997. I fjor sommer registrerte vi aktivitet i 61 havørnterritorier på hovedøya og tilgrensende småøyer. Det er det høyeste antallet som har vært registrert noensinne. Fuglene hekker i liten grad i selve vindparkområdet, men reproduksjonen av havørn på Smøla totalt sett er økende, sier seniorforsker Kjetil Bevanger ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Siden byggetrinn to sto ferdig i 2005 er det funnet 38 døde havørn i Smøla vindpark – det vil si et gjennomsnitt på rundt seks i året.

Statkraft tar dødsfallene alvorlig og har de siste par årene bidratt med betydelige forskningsmidler for å kartlegge problemet og forsøke å begrense det, ikke minst ved bygging av fremtidige vindparker både i Norge og utlandet. Forskningsprogrammet ledes av NINA og inkluderer dessuten eksperter fra Sintef og forskningsmiljøer i Danmark og England – land som også har mange vindparker i drift.

Statkraft tar dødsfallene alvorlig og har de siste par årene bidratt med betydelige forskningsmidler for å kartlegge problemet og forsøke å begrense det, ikke minst ved bygging av fremtidige vindparker både i Norge og utlandet. Forskningsprogrammet ledes av NINA og inkluderer dessuten eksperter fra Sintef og forskningsmiljøer i Danmark og England – land som også har mange vindparker i drift.

Programmet omfatter blant annet følgende:

  • Overvåking av havørnens flymønster i vindparken ved bruk av radar og kameraer
  • Overvåking av enkeltfugl ved bruk av GPS-sendere
  • Jevnlige søk med hund i vindparken for å oppdage død fugl tidlig
  • Nøyaktig kartlegging av bestandsutviklingen på Smøla
  • Vurdering av tiltak som kan hjelpe ørnen å oppdage vindmøllene tidlig

Forskningsprogrammet løper til 2011 og har en økonomisk ramme på 22,5 millioner kroner. Programmet er finansiert av Norges forskningsråd, Statkraft, Direktoratet for naturforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energi Norge. Resultatene skal legges frem på en internasjonal konferanse i Trondheim i mai 2011.