Jump to content Jump to navigation Jump to search

Statkraft AS: Resultat for fjerde kvartal og året 2019

13 Feb, 2020

Rekordhøyt driftsresultat

(Oslo, 13. februar 2020) Statkraft oppnådde et underliggende driftsresultat på 5,6 milliarder kroner i fjerde kvartal. Resultat etter skatt endte på 3,8 milliarder kroner.

Underliggende driftsresultat for året var 17,6 milliarder kroner, og resultat etter skatt var 11,3 milliarder kroner.

- Vi er stolte av å levere det beste driftsresultatet i Statkrafts historie og å bidra med et solid utbytte til vår eier, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Fjerde kvartal
Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 38,7 EUR/MWh, en nedgang på 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Statkrafts totale kraftproduksjon var 17,8 TWh, en økning på 11 prosent. Økningen i produksjon var relatert til både nordisk vannkraft og tysk gasskraft.

Underliggende driftsresultat for kvartalet var 5640 millioner kroner, en økning på 756 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal 2018. Forbedringen var i hovedsak et resultat av høyere bidrag fra Markedsoperasjoner. Resultatet etter skatt var 3796 millioner kroner.

Høydepunkter i kvartalet

  • Bygging av vindparkene Storheia (288 MW) og Hitra 2 (94 MW) i Norge ble fullført.
  • Vindparken Kilathmoy (23 MW) og et batteriprosjekt i Irland ble ferdigstilt
  • Avtale om å bygge og deretter selge 100 prosent av vindparken Windy Rig i Storbritannia ble inngått.
  • Flere nye krafthandelsavtaler i Spania, Tyskland og Frankrike.
  • Kjøp av aksjer i elbilladeselskapet Grønn Kontakt. Etter transaksjonen er eierandelen 95,72 prosent og de resterende aksjene vil bli kjøpt i første kvartal.
  • Salg av 4,41 prosent av aksjene i BKK for 966 millioner kroner. En gevinst på 438 millioner kroner ble innregnet under finansposter.

Året 2019
Konsernregnskapet for 2019 har blitt godkjent av styret i Statkraft AS. Statkrafts kraftproduksjon var 61,1 TWh, en nedgang på 1 prosent sammenlignet med 2018. Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen i 2019 var 39 EUR/MWh, en nedgang på 11 prosent sammenlignet med året før. Underliggende driftsresultat var 17 587 millioner kroner, sammenlignet med 14 953 millioner kroner i 2018. Resultat etter skatt var 11 327 millioner kroner, hvilket var 2063 millioner kroner lavere enn foregående år. Resultatet i 2018 inkluderte betydelige salgsgevinster. Foreslått utbytte for 2019 er 6454 millioner kroner.

- Samtidig som vi utvikler en betydelig ny produksjonskapasitet fra fornybare energikilder i Norge, Europa, Sør-Amerika og India har vi levert en avkastning på sysselsatt kapital på solide 16 %, sier Rynning-Tønnesen.

Optimalisering og utvidelse vannkraftporteføljen har høy prioritet og flere investeringsbeslutninger ble tatt i 2019.

Prosjektporteføljen fortsetter å øke og Statkraft er i rute med å utvikle en portefølje på 6 GW landbasert vindkraft og 2 GW solkraft innen 2025.

I tråd med strategien fortsetter Statkraft å utvide produkttilbudet og øke volumet innen Markedsoperasjoner i Europa og Sør-Amerika. I Norge har Statkraft inngått nye langsiktige kraftkontrakter med Wacker Chemicals, Alcoa og Borregaard som bidrar til å stabilisere konsernets inntekter.

Merk:
Statkraft publiserer ingen kvartalsrapport for 4. kvartal siden årsrapporten blir publisert sammen med denne børsmeldingen. Utvalgte regnskapsoppstillinger for 4. kvartal følger som vedlegg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kapitalmarkeder:
Funding manager Stephan Skaane, tel: +47 905 13 652, e-post: stephan.skaane@statkraft.com
Senior Financial Advisor Arild Ratikainen, tel: +47 971 74 132, e-post: arild.ratikainen@statkraft.com

Media:
Head advisor Lars Magnus Günther, tel: +47 912 41 636, e-post: lars.gunther@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


 


 

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 4000 ansatte i 16 land.

Vedlegg

Kontakt oss