Statkraft SF offentliggjør revidert årsrapport 2016

22 jun., 2017

Styret i Statkraft SF har vedtatt revidert årsrapport for 2016 som følge av endret utbytte fra Statkraft SF til den norske stat fastsatt av Stortinget. Det vises i denne forbindelse til Revidert nasjonalbudsjett 2017 (Prop. 129 S (2016–2017)) med ny utbytteforventning for Statkraft. Utbyttet til staten er fastsatt til 2400 millioner kroner for regnskapsåret 2016.

Vedlagt følger pdf-versjon av den reviderte årsrapporten for 2016 for Statkraft SF. Årsrapporten er også tilgjengelig på Statkrafts hjemmeside, http://www.statkraft.no/IR/.

 

Kontaktpersoner:

Senior Vice President Thomas Geiran, tlf.: +47 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: +47 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12