Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for andre kvartal 2014

21 aug., 2014

Godt resultat tross lavere kraftpriser

(Oslo, 21. august 2014) Statkraft oppnådde i andre kvartal 2014 et underliggende[1] driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2528 millioner kroner, mot 2555 millioner kroner i samme periode i 2013. Urealiserte valutaeffekter ga et resultat etter skatt på 38 millioner kroner mot -908 millioner kroner i andre kvartal året før. Resultat etter skatt hittil i år er på 2838 millioner kroner.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var på 25,7 EUR/MWh. Det er 34 prosent lavere enn i andre kvartal 2013. Konsernets kraftproduksjon var på totalt 13,1 TWh, mot 10,9 TWh i tilsvarende kvartal året før.

- Statkrafts underliggende driftsresultat (EBITDA) for andre kvartal ble på 2528 millioner kroner, som er på nivå med tilsvarende kvartal i 2013. Resultat er solid til tross for at kraftprisene lå betydelig under samme periode i fjor. Det skyldes i hovedsak økt vannkraftproduksjon og høye inntekter fra Statkrafts markedsoperasjoner. Resultatet viser styrken i Statkrafts strategi og organisasjon, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

En svakere kronekurs mot euro ga negative valutaeffekter knyttet til finanspostene. Disse var i hovedsak urealiserte og motvirkes fullt ut av positive omregningseffekter i egenkapitalen. Resultatet etter skatt endte på 38 millioner kroner i andre kvartal, som er en forbedring på 946 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Det har vært høy aktivitet knyttet til transaksjoner og prosjekter i andre kvartal. Statkraft har økt eierandelen i vannkraftverket Leirdøla fra 65 til 100 prosent. Det er ferdigstilt to vindparker i Sverige og Storbritannia med en samlet installert kapasitet på 152 MW i perioden. Statkraft har videre gjennomført restruktureringen av konsernets internasjonale vannkraftaktiviteter i henhold til inngått avtale med Norfund.

Etter andre kvartal har Statkraft solgt 0,3 TWh kraftproduksjon i Finland og solgt seg ned til 51 prosent av eierskapet til tre operative vindparker på land i Storbritannia. Det er besluttet å bygge en ny offshore vindpark i Storbritannia på 400 MW sammen med Statoil.

- Gjennom disse transaksjonene har Statkraft styrket sin plattform for videre vekst i Norge og internasjonalt, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft er et ledende selskap innen vannkraft internasjonalt og Europas største produsent av fornybar kraft. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft har 3600 ansatte i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Thomas Geiran, tlf.: 905 79 979. e-post: thomas.geiran@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bentee.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no


[1] Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12