Statkraft og Norfund styrker internasjonalt samarbeid innen fornybar energi

20 des., 2013

(Oslo, 20. desember 2013) Statkraft og Norfund har signert en endelig avtale om å restrukturere og forlenge samarbeidet innen fornybar energi. Hensikten er å styrke satsingen i attraktive, fremvoksende markeder, der både behovet for miljøvennlig energi og potensialet for å utvikle vannkraft er stort. 

I mer enn ti år har Statkraft og Norfund samarbeidet for å bygge ut fornybar energi globalt gjennom selskapet SN Power. Avtalen som nå er inngått tar samarbeidet inn i neste fase. Formålet er å utvikle et ledende internasjonalt vannkraftmiljø som bidrar til utviklingen av fornybarsamfunnet gjennom lønnsomme investeringer. 

Hovedelementene i den nye strukturen og samarbeidet er at: 

  • SN Powers eksisterende portefølje i Sør-Asia og Sør-Amerika samles og blir operasjonelt integrert med Statkrafts øvrige portefølje. Statkrafts eierandel økes fra 60 til 67 prosent i denne delen av porteføljen, mens Norfunds andel reduseres fra 40 til 33 prosent. Norfund har som intensjon over tid å redusere eierandelen ytterligere. 
  • Et nytt selskap kalt SN Power etableres, med geografisk fokus på Sørøst-Asia, Afrika og Mellom- Amerika. Initielt vil Statkraft og Norfund eie SN Power med 50 prosent hver. Afrika og Mellom-Amerika dekkes gjennom Agua Imara, hvor BKK og TrønderEnergi er minoritetseiere. Statkraft og Norfunds intensjon er å redusere eierskapet i SN Power til cirka 40 prosent hver og i løpet av en 1-2 års periode invitere finansielle investorer inn i selskapet. I den sammenheng vil også BKK og TrønderEnergi bli invitert inn som eiere i SN Power. 
  • En egen utbyggingsenhet etableres i Statkrafts forretningsområde Internasjonal vannkraft. Utbyggingsenheten skal være en foretrukket leverandør av utbyggingstjenester til alle internasjonale vannkraftprosjekter i Statkraft og SN Power. 

Avtalen terminerer samtidig Norfunds nåværende opsjon til å selge sine aksjer i SN Power til Statkraft i 2014 og 2015, og erstattes av et revidert put/call-opsjonsprogram for de to selskapene for perioden 2017 - 2023. 

- Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft. Avtalen med Norfund vil ytterligere styrke vår industrielle rolle og utnytte vannkraftkompetansen i konsernet enda bedre, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. 

- Gjennom denne avtalen videreføres det langsiktige strategiske samarbeidet mellom Norfund og Statkraft, BKK og TrønderEnergi for utvikling av vannkraftressurser i utviklingsland. Den nye plattformen for samarbeid vil gi en oppskalering av vår felles innsats, som er viktig både i den globale kampen mot klimaendringer og for fattigdomsreduksjon, sier administrerende direktør Kjell Roland i Norfund.  

Om Statkraft
Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land. 

Om Norfund
Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) er eid av Utenriksdepartementet og er et virkemiddel for å støtte utvikling av næringsliv i utviklingsland. Fondet bidrar til fattigdomsbekjempelse og økonomisk utvikling gjennom investeringer i lønnsomme bedrifter og teknologi- og kunnskapsoverføring. Norfund har investert til sammen 1,3 milliarder dollar i 107 ulike prosjekter.   

For mer informasjon:
Lars Magnus Günther, kommunikasjonsrådgiver Statkraft
+47 91 24 16 36 lars.gunther@statkraft.com
 
Heidi Berg, kommunikasjonsrådgiver Norfund
+47 99 70 10 61 heidi.berg@norfund.no
 
www.norfund.no
www.statkraft.no
www.snpower.com
www.aguaimara.com
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12