Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft og Norfund styrker internasjonalt samarbeid innen fornybar energi

20 des., 2013

(Oslo, 20. desember 2013) Statkraft og Norfund har signert en endelig avtale om å restrukturere og forlenge samarbeidet innen fornybar energi. Hensikten er å styrke satsingen i attraktive, fremvoksende markeder, der både behovet for miljøvennlig energi og potensialet for å utvikle vannkraft er stort. 

I mer enn ti år har Statkraft og Norfund samarbeidet for å bygge ut fornybar energi globalt gjennom selskapet SN Power. Avtalen som nå er inngått tar samarbeidet inn i neste fase. Formålet er å utvikle et ledende internasjonalt vannkraftmiljø som bidrar til utviklingen av fornybarsamfunnet gjennom lønnsomme investeringer. 

Hovedelementene i den nye strukturen og samarbeidet er at: 

  • SN Powers eksisterende portefølje i Sør-Asia og Sør-Amerika samles og blir operasjonelt integrert med Statkrafts øvrige portefølje. Statkrafts eierandel økes fra 60 til 67 prosent i denne delen av porteføljen, mens Norfunds andel reduseres fra 40 til 33 prosent. Norfund har som intensjon over tid å redusere eierandelen ytterligere. 
  • Et nytt selskap kalt SN Power etableres, med geografisk fokus på Sørøst-Asia, Afrika og Mellom- Amerika. Initielt vil Statkraft og Norfund eie SN Power med 50 prosent hver. Afrika og Mellom-Amerika dekkes gjennom Agua Imara, hvor BKK og TrønderEnergi er minoritetseiere. Statkraft og Norfunds intensjon er å redusere eierskapet i SN Power til cirka 40 prosent hver og i løpet av en 1-2 års periode invitere finansielle investorer inn i selskapet. I den sammenheng vil også BKK og TrønderEnergi bli invitert inn som eiere i SN Power. 
  • En egen utbyggingsenhet etableres i Statkrafts forretningsområde Internasjonal vannkraft. Utbyggingsenheten skal være en foretrukket leverandør av utbyggingstjenester til alle internasjonale vannkraftprosjekter i Statkraft og SN Power. 

Avtalen terminerer samtidig Norfunds nåværende opsjon til å selge sine aksjer i SN Power til Statkraft i 2014 og 2015, og erstattes av et revidert put/call-opsjonsprogram for de to selskapene for perioden 2017 - 2023. 

- Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft. Avtalen med Norfund vil ytterligere styrke vår industrielle rolle og utnytte vannkraftkompetansen i konsernet enda bedre, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. 

- Gjennom denne avtalen videreføres det langsiktige strategiske samarbeidet mellom Norfund og Statkraft, BKK og TrønderEnergi for utvikling av vannkraftressurser i utviklingsland. Den nye plattformen for samarbeid vil gi en oppskalering av vår felles innsats, som er viktig både i den globale kampen mot klimaendringer og for fattigdomsreduksjon, sier administrerende direktør Kjell Roland i Norfund.  

Om Statkraft
Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land. 

Om Norfund
Norfund (Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland) er eid av Utenriksdepartementet og er et virkemiddel for å støtte utvikling av næringsliv i utviklingsland. Fondet bidrar til fattigdomsbekjempelse og økonomisk utvikling gjennom investeringer i lønnsomme bedrifter og teknologi- og kunnskapsoverføring. Norfund har investert til sammen 1,3 milliarder dollar i 107 ulike prosjekter.   

For mer informasjon:
Lars Magnus Günther, kommunikasjonsrådgiver Statkraft
+47 91 24 16 36 lars.gunther@statkraft.com
 
Heidi Berg, kommunikasjonsrådgiver Norfund
+47 99 70 10 61 heidi.berg@norfund.no
 
www.norfund.no
www.statkraft.no
www.snpower.com
www.aguaimara.com
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12