Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft: Resultat for andre kvartal 2013

15 aug., 2013

Godt resultat fra driften

(Oslo, 15. august 2013) Statkraft oppnådde i andre kvartal 2013 et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2555 millioner kroner, som er 190 millioner kroner bedre enn i tilsvarende kvartal i 2012. Urealiserte valutaeffekter ga et resultat etter skatt på -908 millioner kroner mot 2443 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

- Høyere kraftpriser i Norden oppveiet lavere produksjon og ga et godt driftsresultat i andre kvartal. Kvartalet inkluderer ny kraftproduksjon fra havvindparken Sheringham Shoal i Storbritannia. Offshore vindkraft er et strategisk satsingsområde for Statkraft, og det er gledelig å se denne produksjonens positive bidrag til resultatet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

En svekkelse av norske kroner og andre valutasvingninger i andre kvartal 2013 ga store negative resultateffekter, mens det i samme periode i 2012 var positive valutaeffekter. Det negative resultatet etter skatt motvirkes av positive valutaeffekter slik at egenkapitalen ble styrket med 3,1 milliarder kroner.

Den gjennomsnittlige nordiske kraftprisen var 36 prosent høyere enn i samme kvartal i 2012. Konsernets kraftproduksjon var 10,9 TWh i kvartalet. Dette var en nedgang på 27 prosent sammenlignet med andre kvartal 2012, som var et kvartal med relativt høy produksjon.

Statkraft og Norfund signerte i kvartalet en intensjonsavtale om fremtidig eierskapsstruktur og samarbeid innen fornybar energi, med særlig fokus på vannkraft i fremvoksende markeder. Statkraft vil eie 67 prosent og Norfund 33 prosent av SN Powers eksisterende portefølje i Sør-Asia og Sør-Amerika. SN Powers portefølje vil bestå av SN Powers nåværende portefølje i Sørøst-Asia samt Agua Imaras portefølje i Afrika og Mellom-Amerika. Statkraft og Norfund vil på sikt eie om lag 40 prosent hver, og kraftselskapene BKK og TrønderEnergi vil bli invitert til å delta som eiere.

Aksjekjøpsavtalen med østerrikske EVN ble sluttført, og Statkraft eier nå 100 prosent av Devoll Hydropower Sh.A., som utvikler vannkraftprosjekter i Albania. Endelig utbyggingsbeslutning for to kraftverk er tatt.

- Vår ambisjon er å bli et av verdens ledende internasjonale selskaper innen vannkraft.  Statkrafts internasjonale investeringer i fornybar energi bidrar i økende grad til resultatet i Statkraft. Vi har oppnådd rundt 10 prosent årlig avkastning i vår internasjonale virksomhet siden midten av 1990-tallet. Det er vi svært tilfreds med, sier Rynning-Tønnesen.

De utleide kraftverkene Sauda I-IV, Svelgen I og II samt Tysso II ble overført fra Statkraft SF til Statkraft AS. Samlet har kraftverkene en installert effekt på 620 MW. Overføringen får ingen konsekvenser for leieavtalene, leietakerne eller kommunene der kraftverkene ligger. Transaksjonen har en verdi på om lag 3,5 milliarder kroner.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge.
Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 900 23 021. e-post: yngve.froshaug@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12