Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for første kvartal 2013

08 mai, 2013

Godt resultat fra driften i første kvartal

(Oslo, 8. mai 2013) Statkraft oppnådde i første kvartal 2013 et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 4180 millioner kroner, som er på nivå med tilsvarende kvartal i 2012. Negative valutaeffekter ga et resultat etter skatt på 443 millioner kroner mot 3430 millioner kroner i første kvartal i fjor.

- Økt produksjonskapasitet og høyere nordiske kraftpriser bidro til et godt resultat fra driften. Resultatet preges negativt av valutaeffekter, men dette motvirkes av omregningseffekter som styrker egenkapitalen. Konsernet har frigjort kapital til egne investeringer ved å selge alle aksjene i E.ON, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Høyere nordiske kraftpriser og ny produksjonskapasitet fra havvindparken Sheringham Shoal i Storbritannia løftet driftsresultatet. Dette ble motvirket av lavere bidrag fra handelsvirksomheten og noe høyere eiendomsskatt, slik at underliggende EBITDA ble 4180 millioner kroner sammenlignet med 4212 millioner kroner i fjor.

Resultatet etter skatt var preget av betydelige valutaeffekter. Valutasvingninger i første kvartal 2013 ga negative effekter, mens det i samme periode i 2012 var valutagevinster. Dette medførte at resultatet etter skatt ble redusert med 3 milliarder kroner til 443 millioner kroner. Valutaeffektene er i hovedsak urealiserte.

Det nordiske markedet var i kvartalet preget av lavere tilsig enn normalt og høyt kraftforbruk som følge av lave temperaturer. Den gjennomsnittlige kraftprisen lå 9 prosent høyere enn samme kvartal i 2012. Konsernets kraftproduksjon var 17,4 TWh, som er uforandret i forhold til samme kvartal i 2012.

- I tråd med konsernets strategi er det stor prosjektaktivitet innen vannkraft, vindkraft og fjernvarme. Konsernet har fortsatt god fleksibilitet i investeringsprogrammet, og vil tilpasse investeringsplanene i forhold til markedsutsiktene og finansiell kapasitet, sier Rynning-Tønnesen.

For å styrke konsernets finansielle stilling har Statkraft solgt hele sin aksjebeholdning i E.ON på 83,4 millioner aksjer for til sammen 8,5 milliarder kroner. Av dette ble 23,4 millioner aksjer solgt i første kvartal for 2,3 milliarder kroner. Hovedmålsettingene ved styrking av kapitalstrukturen er å ha en fornuftig balanse mellom soliditet og ekspansjonskraft, samt å opprettholde kredittratingen.

Det er fortsatt store utfordringer for europeisk gasskraft med lave marginer for gasskraftproduksjon og relativt høy konkurransedyktighet for kullkraft som følge av lave kull- og CO2-priser. Som en konsekvens av dette, har Statkraft besluttet å legge det tyske gasskraftverket Robert Frank i kald reserve. Innen handel med fornybar energi fortsetter Statkraft veksten i Tyskland og Storbritannia hvor konsernet tilbyr markedsadgang for produsenter som ikke har egne markedsoperasjoner.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge.
Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3600 medarbeidere i over 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 900 23 021. e-post: yngve.froshaug@statkraft.com
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 901 86 310. e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 911 59 952. e-post: bente.engesland@statkraft.com

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12