Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS: Resultat for fjerde kvartal 2012

14 feb., 2013

Godt driftsresultat og nedskrivninger

(Oslo, 14. februar 2013) I fjerde kvartal 2012 oppnådde Statkraft et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3416 millioner kroner, sammenlignet med 3028 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2011. Resultatet etter skatt ble -1840 millioner kroner mot -673 millioner kroner i fjerde kvartal 2011.

- Økt produksjon fra nordisk vannkraft, markedsaktiviteter og høy kontraktsdekning sikret Statkraft et godt driftsresultat i fjerde kvartal 2012. Samtidig preges resultatet av nedskrivninger, spesielt knyttet til markedssituasjonen for europeisk gasskraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Høye gasspriser, lave kull- og CO2-priser som gir høy kullkraftproduksjon, stor produksjon av fornybar energi og flat etterspørselsutvikling for kraft, skaper store utfordringer for europeisk gasskraft. Statkraft tar konsekvensen av situasjonen ved å nedskrive verdien av selskapets tyske gasskraftverk med cirka 2 milliarder kroner. I tillegg bokføres det i 4. kvartal et urealisert tap på aksjeposten i det tyske kraftselskapet E.ON SE på 2 milliarder kroner.

Utfordringer med nettadgang og kraftmarked har medført en nedskrivning på 460 millioner kroner for vannkraft i India i 4. kvartal.

- Statkrafts langsiktige internasjonale investeringer innen fornybar energi bidrar samlet sett positivt til driften i kvartalet. Gjennom eierskapet i SN Power bygges det opp kapasitet i fremvoksende økonomier. Den samlede verdiutviklingen av porteføljen har de siste årene vært positiv, løftet av gode resultater primært fra Filippinene og Peru, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Det nordiske markedet var i kvartalet preget av lite nedbør, lave temperaturer og høy produksjon. Den gjennomsnittlige kraftprisen lå 9 prosent høyere enn samme kvartal året før. Magasinfyllingen var på normalt nivå ved utgangen av året. Konsernets samlede kraftproduksjon steg med 4 prosent til 16,3 TWh i forhold til samme kvartal i 2011.

Samlet for året endte underliggende EBITDA på 11 060 millioner kroner mot 10 851 millioner kroner i 2011. Resultatet etter skatt ble 4671 millioner kroner sammenlignet med 40 millioner kroner året før.

Samlet produksjon i 2012 var 60,0 TWh, hvilket er det høyeste noensinne og 17 prosent høyere enn i 2011. Konsernets samlede vannkraftproduksjon i 2012 økte med 25 prosent i forhold til 2011. Samtidig var de nordiske kraftprisene i snitt 34 prosent lavere enn året før. Økt vannkraftproduksjon, høy kontraktsdekning og gode resultater fra markedsaktiviteter sikret at driftsresultatet (EBITDA) ble 2 prosent høyere enn i 2011. Urealiserte valutagevinster løftet årsresultatet.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3500 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 24 06 75 01 / 911 59 952

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12