Statkraft AS: Resultat for fjerde kvartal 2012

14 feb., 2013

Godt driftsresultat og nedskrivninger

(Oslo, 14. februar 2013) I fjerde kvartal 2012 oppnådde Statkraft et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3416 millioner kroner, sammenlignet med 3028 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2011. Resultatet etter skatt ble -1840 millioner kroner mot -673 millioner kroner i fjerde kvartal 2011.

- Økt produksjon fra nordisk vannkraft, markedsaktiviteter og høy kontraktsdekning sikret Statkraft et godt driftsresultat i fjerde kvartal 2012. Samtidig preges resultatet av nedskrivninger, spesielt knyttet til markedssituasjonen for europeisk gasskraft, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Høye gasspriser, lave kull- og CO2-priser som gir høy kullkraftproduksjon, stor produksjon av fornybar energi og flat etterspørselsutvikling for kraft, skaper store utfordringer for europeisk gasskraft. Statkraft tar konsekvensen av situasjonen ved å nedskrive verdien av selskapets tyske gasskraftverk med cirka 2 milliarder kroner. I tillegg bokføres det i 4. kvartal et urealisert tap på aksjeposten i det tyske kraftselskapet E.ON SE på 2 milliarder kroner.

Utfordringer med nettadgang og kraftmarked har medført en nedskrivning på 460 millioner kroner for vannkraft i India i 4. kvartal.

- Statkrafts langsiktige internasjonale investeringer innen fornybar energi bidrar samlet sett positivt til driften i kvartalet. Gjennom eierskapet i SN Power bygges det opp kapasitet i fremvoksende økonomier. Den samlede verdiutviklingen av porteføljen har de siste årene vært positiv, løftet av gode resultater primært fra Filippinene og Peru, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Det nordiske markedet var i kvartalet preget av lite nedbør, lave temperaturer og høy produksjon. Den gjennomsnittlige kraftprisen lå 9 prosent høyere enn samme kvartal året før. Magasinfyllingen var på normalt nivå ved utgangen av året. Konsernets samlede kraftproduksjon steg med 4 prosent til 16,3 TWh i forhold til samme kvartal i 2011.

Samlet for året endte underliggende EBITDA på 11 060 millioner kroner mot 10 851 millioner kroner i 2011. Resultatet etter skatt ble 4671 millioner kroner sammenlignet med 40 millioner kroner året før.

Samlet produksjon i 2012 var 60,0 TWh, hvilket er det høyeste noensinne og 17 prosent høyere enn i 2011. Konsernets samlede vannkraftproduksjon i 2012 økte med 25 prosent i forhold til 2011. Samtidig var de nordiske kraftprisene i snitt 34 prosent lavere enn året før. Økt vannkraftproduksjon, høy kontraktsdekning og gode resultater fra markedsaktiviteter sikret at driftsresultatet (EBITDA) ble 2 prosent høyere enn i 2011. Urealiserte valutagevinster løftet årsresultatet.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3500 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, tlf.: 24 06 75 01 / 911 59 952

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12