Statkraft AS: Forhandlingene om BKK avsluttes

11 nov., 2013

(Oslo 11.11.2013) Intensjonsavtalen fra 24. januar mellom Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK), Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag (SKL),  Sognekraft og Statkraft termineres. Det har ikke har vært mulig å bli enige om verdien på aktiva. Arbeidet med å komme frem til en avtale basert på intensjonen om å gjennomføre endringer i eierskap i BKK og i kraftverk på Vestlandet, er dermed avsluttet.

BKK eies i dag av Statkraft med 49,9 %, Bergen kommune med 37,75 % og 16 landkommuner eier de resterende 12,35 %.

Intensjonsavtalen skulle danne basis for å starte forhandlinger om en transaksjon som skulle bidra til:

  • å rydde i eierskap og tilrettelegge for et tettere industrielt samarbeid mellom kraftselskapene på Vestlandet
  • å tilrettelegge for en god industriell og økonomisk utvikling og vekst for BKK samt sikre offentlig kontroll og en god regional forankring og styring
  • at Statkraft trådte ut som aksjonær i BKK

Forhandlingene basert på Intensjonsavtalen har vært en lang og krevende prosess der partene aktivt har forsøkt å finne løsninger. Til tross for det, har det ikke vært mulig å komme frem til en omforent løsning som innbefatter enighet av verdiene på aktiva som skulle inngå i transaksjonen. Partene er derfor enige om å avslutte prosessen.

For nærmere informasjon:

BKK:
Tonny Nundal, konserndirektør Kommunikasjon. Tlf. 90 59 58 45
tonny.nundal@bkk.no

Statkraft:
Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statkraft. Tlf. 90 18 63 10  knut.fjerdingstad@statkraft.com

Sunnhordland Kraftlag:
Magne Heimvik, konsernsjef. Tlf. 97 55 60 65
magne.heimvik@skl.as

Haugaland Kraft:
Olav Linga, administrerende direktør. Tlf.: 91 16 13 24
olav.linga@haugaland-kraft.no

Sognekraft:
Terje Bakke Nævdal, administrerende direktør Tlf: 91181056
terje.naevdal@sognekraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12