Statsbudsjettet: Utbytteforslag på 85 prosent for Statkraft

08 okt., 2012

Regjeringen foreslår i budsjettfremlegget for 2013, som ble lagt frem i dag, at Statkraft SF vil betale et utbytte på 5270 millioner kroner. Det utgjør 85 prosent av Nærings- og handelsdepartementets anslag for konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser, justert for urealiserte gevinster og tap i 2012.

Statkraft SF er morselskap til Statkraft AS og utbyttet vil være førende for disposisjonene i Statkraft AS.

For ytterligere informasjon:
Yngve Frøshaug, VP Investor Relations, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021
Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568

www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.