Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - resultat for fjerde kvartal 2011:

16 feb., 2012

Lavere priser og nedskrivninger 

(Oslo, 16. februar 2012) I fjerde kvartal 2011 oppnådde Statkraft et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 3028 millioner kroner, sammenlignet med 5686 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2010. Som en følge av urealiserte verdiendringer på energikontrakter og nedskrivninger av produksjonsaktiva ble det bokførte resultatet etter skatt -673 millioner kroner, sammenlignet med 692 millioner kroner i fjerde kvartal 2010.

- Resultatet fra Statkrafts underliggende drift er tilfredsstillende i et marked med lavere nordiske kraftpriser, men nedskrivninger av anleggsverdier gir et negativt resultat for kvartalet. Vi har fortsatt stor tro på fremtiden for miljøvennlig energi, og et langsiktig perspektiv for våre investeringer, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Vått og mildt kvartal ga lavere etterspørsel
Markedsforholdene i fjerde kvartal var preget av mye nedbør, høye temperaturer, lavt forbruk og dermed overskudd av kraft i markedet. Dette ga lavere nordiske kraftpriser som i gjennomsnitt lå 45 prosent lavere enn i samme kvartal i 2010. Den nordiske systemprisen endte i perioden på 34,3 EUR/MWh, mot 62,0 EUR/MWh i 2010. I denne situasjonen har Statkraft holdt en lavere kraftproduksjon enn i fjerde kvartal 2010. Fallet i inntektene ble delvis motvirket av nye langsiktige kraftleveranser til industrien, lavere energikjøp og nettleie, samt nedgang i driftskostnadene. Samlet sett falt EBITDA med 47 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2010.

- 2011 var et år med store variasjoner i temperatur og tilsig. I fjerde kvartal holdt Statkraft noe tilbake på produksjonen som følge av lavere priser. Også i 2011 har Statkraft lykkes godt med å utnytte den store fleksibiliteten i kraftverkene våre. Statkraft er godt posisjonert ved inngangen til 2012, sier Rynning-Tønnesen.

Konsernets kraftproduksjon for fjerde kvartal var på 15,7 TWh sammenlignet med 17,9 TWh i 2010. For året var produksjonen 51,5 TWh mot 57,3 TWh i 2010. Ressurssituasjonen har bedret seg raskt, og ved utgangen av fjerde kvartal var den samlede magasinfyllingen i Norden på 112 prosent av normalt nivå.

Nedskrivninger i Tyskland og Storbritannia
Statkraft har i fjerde kvartal foretatt regnskapsmessige nedskrivninger av tre tyske gasskraftverk og to biomassekraftverk med 1087 millioner kroner som påvirker det regnskapsmessige resultatet. Lav kraftetterspørsel, sterk økning i ny fornybar kraftproduksjon, samt høye gasspriser har gitt lave marginer for gasskraftverk i Tyskland.

- Vi har i den senere tid foretatt en grundig vurdering av gasskraftporteføljen i Tyskland, som følge av fallende lønnsomhet i dette markedet. Vi har kommet til at det ikke vil lønne seg å erstatte det gamle gasskraftverket i Emden. Ved å nedbemanne kraftverket og legge det i kald reserve, samt ferdigstille byggingen av Knapsack II, får Statkraft en mer konkurransedyktig gasskraftportefølje i Tyskland, sier Rynning-Tønnesen.

Statkrafts 50 prosent eierandel i havvindparken Sheringham Shoal nedskrives med 338 millioner kroner, primært som følge av forsinkelser og tilhørende kostnadsoverskridelser i utbyggingsprosjektet.

Samlet for 2011 endte underliggende EBITDA på 10 851 millioner kroner mot 15 161 millioner kroner i 2010. Resultatet etter skatt ble 40 millioner kroner sammenlignet med 7451 millioner kroner i 2010. Dette er et resultat av lavere kraftpriser og produksjon enn i 2010, samt nedskrivninger av anleggsverdier, energikontrakter og E.ON-aksjene.

1 Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3300 medarbeidere i mer enn 20 land.

For ytterligere informasjon:
IR-ansvarlig Yngve Frøshaug, tlf.: 24 06 78 76 / 900 23 021
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
Kommunikasjonsrådgiver Lars Magnus Günther, tlf.: 24 06 71 50 / 912 41 636

eller www.statkraft.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12