Statkraft AS offentliggjør årsrapport 2010

04 apr., 2011

Vedlagt følger pdf-versjon av den trykte årsrapporten for 2010 for Statkraft AS.

 

Den komplette årsrapporten er tilgjengelig på arsrapport2010.statkraft.no, og inneholder den komplette årsrapporten med ledelsens gjennomgang og tilleggsinformasjon. Den trykte rapporten inneholder kun den lovpålagte rapporteringen, det vil si årsberetning og regnskap samt redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
  
Kontaktpersoner:
Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111
Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12