Statkraft AS - korrigert utbytte for 2010

13 mai, 2011

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2011, som regjeringen offentliggjorde i dag, er Statkraft informert om at utbyttet fra Statkraft SF til den norske stat for 2010 økes med 2,8 milliarder kroner som følge som følge av bedre resultat i 2010 enn tidligere anslått, fra tidligere meddelte 5185 millioner kroner til 7985 millioner kroner. Utbyttet tilsvarer 85 % av konsernresultatet etter skatt og minoritetsinteresser, justert for urealiserte gevinster og tap.

 

Statkraft SF er morselskap til Statkraft AS og den foreslåtte utbytteøkningen vil være førende også for disposisjoner i Statkraft AS. 

 

Kontaktpersoner:
Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111
Johan Ailo Kalstad, Investor Relations, tlf.: +47 24 06 84 81 / +47 952 45 568

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.