Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft med fokusert vekststrategi

18 jun., 2010

(Oslo, 18. juni 2010) Statkraft fokuserer strategien med større vekt på konsernets kjernekompetanse innen fleksibel og fornybar kraftproduksjon. Hilde Bakken, Steinar Bysveen og Øistein Andresen blir nye medlemmer av Statkrafts konsernledelse.

-Statkraft har ambisjoner om å være det ledende fornybarselskapet i Europa, og en drivkraft for fornybar energi i Norge. Vi vil vokse innen fleksibel kraftproduksjon og i vekstmarkeder for fornybar energi hjemme og ute. Etter en strategisk gjennomgang har vi funnet det nødvendig å fokusere strategien og redusere våre investeringsplaner. Vi har fortsatt behov for en positiv avklaring rundt kapital- og utbyttepolitikken fremover, men disse tiltakene understreker konsernets evne til løpende tilpasning av våre planer for å opprettholde en tilfredsstillende kredittverdighet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Tre hovedområder for vekst
Ut fra en helhetlig vurdering av Statkrafts konkurransefortrinn, markedsmuligheter og synergier mellom virksomheter prioriteres følgende vekstområder:

 • Fleksibel kraftproduksjon og markedsoperasjoner i Norge og resten av Vest-Europa
 • Internasjonal vannkraft
 • Vindkraft i Norge, Sverige og Storbritannia

De prioriterte områdene bygger på kjernen i Statkrafts kompetanse innen fornybar og regulerbar kraftproduksjon. I Vest-Europa vil Statkraft fortsette sin satsing på fleksibel kraftproduksjon gjennom vannkraft og gasskraft. Den internasjonale vannkraftutbyggingen rettes fremdeles mot vekstmarkeder med et økende behov for ren energi og stort potensial for utbygging av ny vannkraft, dels i Sørøst-Europa og dels i markeder utenfor Europa gjennom SN Power. Fortsatt vindkraftutvikling vil rettes mot landbasert vindkraft i Norge og Sverige, samt havbasert vindkraft i Storbritannia. Vekst innen fjernvarme vil konsentreres til Norge. Statkraft vil fortsette å være en hovedleverandør av kraft til norsk industri.

Dette innebærer at konsernet vil selge virksomheten innen solkraft, og at investeringsplanene for vindkraft og fjernvarme reduseres i forhold til tidligere planer. Det pågår for tiden samtaler sammen med de øvrige eierne som kan resultere i at Statkraft reduserer sitt eierskap i BKK. Salg av nettvirksomheten i Trondheim gjennomføres som planlagt.

Endringer i konsernledelsen
Statkrafts konsernledelse består nå av:

 • Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef
 • Stein Dale, konserndirektør økonomi og finans
 • Hilde Bakken, konserndirektør for staber
 • Asbjørn Grundt, konserndirektør markedsoperasjoner og IT
 • Steinar Bysveen, konserndirektør produksjon og industrielt eierskap
 • Øistein Andresen, konserndirektør internasjonal vannkraft
 • Jon Brandsar, konserndirektør vindkraft og ny teknologi

Steinar Bysveen og Øistein Andresen vil tiltre etter nærmere avtale.

- Jeg er godt fornøyd med sammensetningen av den nye konsernledelsen, som også reflekterer en ny organisasjonsstruktur. Hilde Bakken har lang erfaring fra Statkraft. Hun har hatt ansvar for en meget vellykket integrering av de virksomheter Statkraft overtok i forbindelse med bytteavtalen med E.ON, og hun har inngående kjennskap til Statkrafts organisasjon. Steinar Bysveen kjenner som leder av Energi Norge norsk energi- og kraftbransje svært godt, og tar med seg til Statkraft solid erfaring fra energibransjen og dyp innsikt i hva som rører seg i hele landet. Øistein Andresen har ledet SN Power fra starten, og utviklet selskapet til et internasjonalt ledende selskap innen vannkraft i Sørøst-Asia og Sør-Amerika, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

De nye medlemmene av konsernledelsen i Statkraft er:

 • Hilde Bakken (44) er utnevnt til konserndirektør for staber. Bakken er utdannet sivilingeniør petroleumsfag fra NTNU og har arbeidet i Statkraft siden 2000. Hun har hatt flere stillinger innen Produksjon og Marked.. Hun har tidligere arbeidet i olje- og gassdivisjonen i Norsk Hydro og i Conoco Inc.
 • Steinar Bysveen (52) er utnevnt til konserndirektør for produksjon og industrielt eierskap. Bysveen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI, og har siden 2003 vært administrerende direktør i Energi Norge. Han har tidligere blant annet vært administrerende direktør i Industrikraft Midt-Norge, og har hatt flere stillinger i Saga Petroleum.
 • Øistein Andresen (50) er utnevnt til konserndirektør for internasjonal vannkraft. Andresen har siden 2002 vært administrerende direktør i SN Power. Han er utdannet sivilingeniør elektro fra NTNU og har tidligere arbeidet i Akershus Kraftselskap, ABB, og i Norges Skiforbund som generalsekretær.


Kontaktperson:
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf  901 86 310, knut.fjerdingstad@statkraft.com
Investor Relations Yngve Frøshaug, tlf 900 23 021, yngve.froshaug@statkraft.com


Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner. Statkraft har 3400 medarbeidere i mer enn 20 land

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.