Statkraft AS - vedtatt årsregnskap 2009

18 mar., 2010

Styret i Statkraft AS vedtok 17. mars 2010 endelig årsregnskap for 2009. Konsernets årsresultatet ble 12 487 millioner kroner før skatt og 7 716 millioner kroner etter skatt. Dette er identisk med det foreløpige finansregnskapet som ble offentliggjort 18. februar 2010.

Det er foretatt følgende korreksjoner i forhold til det foreløpig rapporterte regnskapet:

  • En reklassifisering fra fordringer til kontantbeholdning under omløpsmidler i balansen.
  • En endring av resultattallene for underliggende drift, det vil si resultater justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter, hvor skattekostnaden og resultat etter skatt er korrigert.

Vedtatt resultat, balanse og kontantstrømoppstilling følger vedlagt. De justerte resultattallene for underliggende virksomhet fremgår av resultatoppstillingen.

 

 

Kontaktpersoner:

Stein Dale, konserndirektør/CFO, tlf.: +47 24 06 72 11 / +47 450 02 111

Yngve Frøshaug, IR-ansvarlig, tlf.: +47 24 06 78 76 / +47 900 23 021

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12