Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft AS - tredje kvartal 2010

11 nov., 2010

Akseptabelt resultat drevet av høyere priser og lavere produksjon

 

(Oslo, 11. november 2010) Høyere kraftpriser i spotmarkedene, men lavere produksjon, ga Statkraft et underliggende1 driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 1745 millioner kroner i tredje kvartal, en økning fra 1444 millioner kroner i samme periode i fjor. Underliggende resultat etter skatt endte imidlertid på 469 millioner kroner, en nedgang fra 600 millioner kroner i fjor, som en følge av lavere bidrag fra tilknyttede selskaper.

 

Samlet for årets ni første måneder i 2010 endte underliggende EBITDA på 9629 millioner kroner, sammenlignet med 8098 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009. Tilsvarende var underliggende resultat eter skatt på 4940 millioner kroner, mot 4 415 millioner kroner på samme tid i fjor.

 

- Kvartalsresultatet er som forventet for denne tiden av året, og drives i hovedsak av sesongmessige variasjoner. Resultatene hittil i 2010 speiler imidlertid en god energidisponering gjennom året. Statkraft hadde en høy produksjon i vinter som følge av kaldt vær og høye kraftpriser, mens vi deretter har valgt å spare noe på vannet i magasinene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

 

I tredje kvartal var gjennomsnittlig systempris i det nordiske markedet 45,9 EUR/MWh (31,3). Prisene i årets ni første måneder har vært betydelig høyere, sammenlignet med tilsvarende periode i 2009, og endte på 50,2 EUR/MWh (34,5) for årets første ni måneder. I det tyske markedet var den gjennomsnittlige spotprisen på 42,3 EUR/MWh (38,9) i de første ni månedene, og 43,8 EUR/MWh (37,1) i tredje kvartal.

 

Konsernets konsoliderte kraftproduksjon for tredje kvartal var på 10,6 TWh (11,9 TWh). Vannkraftproduksjonen var på linje med tredje kvartal i fjor, mens gasskraftproduksjonen var betydelig lavere. I løpet av de ni første månedene produserte Statkraft totalt 39,6 TWh, som er på størrelse med produksjonen i samme periode i fjor på 39,1 TWh. I fjerde kvartal forventes det en relativt lavere vannkraftproduksjon sammenlignet med samme periode i fjor, på grunn av magasinnivåer under det normale. Ved utgangen av september var den samlede magasinfyllingen i Norden på 18 % under normalt nivå, ifølge NVE.

 

Statkraft hadde brutto driftsinntekter på 20 314 millioner kroner (17 518 millioner) i årets første ni måneder. Det rapporterte regnskapet er påvirket av urealiserte verdiendringer og engangsposter, og det regnskapsmessige resultatet var på 6759 millioner kroner (5938 millioner kroner) etter skatt.

 

Statkraft har i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2010 korrigert for tidligere beregninger av underliggende skattekostnader i 2009 til og med 2. kvartal 2010, som knyttes til verdiendringer på verdipapirer underlagt fritaksmetoden. Det regnskapsførte resultatet etter skatt er ikke påvirket. 

 

1) Justert for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangseffekter

 

Statkraft er størst i Europa innen fornybar energi. Konsernet utvikler og produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft har 3200 medarbeidere i mer enn 20 land.

 

 

For ytterligere informasjon:
Konserndirektør/CFO Stein Dale, tlf.: 24 06 72 11 / 450 02 111
Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, tlf.: 24 06 71 61 /  901 86 310
Investor Relations Johan Ailo Kalstad, tlf.: 24 06 84 81 / 952 45 568
eller www.statkraft.no

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12